Rent och säkert bränsle

flicka i bil


Då biogas förbränns är utsläppen av stoft och partiklar i miljön försumbara. Avgaserna från ett gasfordon luktar mindre och gasmotorn är tystare samt vibrerar mindre än en dieselmotor. Emissionerna av kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar och kväveoxider är lägre än vid bensin- och dieseldrift. När det gäller klimatpåverkan har biogasen en klar fördel eftersom förbränningen av denna inte medför något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären.

Biogas är lättare än luft och vid ett utsläpp stiger gasen uppåt. Gasen har högre antändningstemperatur än bensin och diesel, vilket gör att risken för brand eller explosioner är mindre vid trafikolyckor där biogas används som drivmedel än med bensin och diesel. Gastankar i fordon är robusta i sin konstruktion vilket gör att de tål betydligt mer påfrestningar än en konventionell bensintank.

Beroende av biogasens sammansättning av metan och koldioxid krävs olika koncentrationer av gasen i luft för att få självständig förbränning. Gasens brännbarhetsområde ligger mellan den undre (LEL) och övre explosionsgränsen (UEL). För biogas med 60 % metan är brännbarhetsområdet 7-28 vol-% i luft. Ren metan har ett brännbarhetsområde på 4-17 vol-% i luft. Metan som läcker ut ur en ledning kan antändas och skapa en eldflamma om det finns syre i omgivningen. 

 


Share |