Ord & begrepp

Avloppsreningsverk
Här avses de avloppsreningsverk som rötar avloppsslam vilket resulterar i biogasproduktion.


Biogas
Ett bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan.
Se utförligare beskrivning i biogasfakta


Biogödsel
Rötrest från samrötningsanläggningar eller gårdsanläggningar.


Deponigas
Biogas som utvunnits ur en deponi. 


Gasutbyte
Anger hur mycket biogas i normalkubikmeter som bildats per viktenhet organiskt substrat som matats in i processen.


Gårdsanläggning
Biogasanläggning som till största delen rötar gödsel och annat rötbart material från gården. Maximalt tre gårdar kan leverera substrat till en och samma anläggning och det finns inget krav på hygienisering av substratet.


Hydralisk uppehållstid
Genomsnittlig behandlingstid för materialet i rötkammaren.


Industrigasanläggning
Industrianläggningar kan vara mejerier, pappersmassaproducenter eller andra typer av industrier som rötar egna avfallsprodukter.


Rötrest
Produkt som bildas efter rötning av biomassa och som innehåller vatten, icke nedbrutet material, näringsämnen och mikroorganismer.


Rötslam
Rötrest som bildas efter rötning av avloppsslam från reningsverk.


Samrötningsanläggning

Biogasanläggning som kan röta olika typer av organiskt material, dock inte avloppsslam. Krav på hygienisering av substratet finns.


TS-halt
Torrsubstans är den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av materialet.


Uppgraderad biogas
Biogas som förädlats till fordonsgas.


Uppgraderingsanläggning
Anläggning som genom olika tekniker avskiljer koldioxid från biogas så att den förädlas till fordonsgas.


Utrötningsgrad
Beskriver hur stor andel av det organiska råmaterialet som omsatts till biogas under en bestämd tid. Denna term används bland annat vid uppskattning av hur länge det är effektivt att röta ett visst material.


VS-halt
Glödförlust, anger halten organiskt material i exempelvis ett substrat. 


 


Share |