Biogasfakta

Kor på maskrosäng

Biogas - energigas framställd av biomassa


Med biogas avses ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan. Nedan förklaras en del begrepp som ibland förekommer synonymt med biogas.

Rötgas

Den biogas som utvinns ur avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall i en rötkammare kallas ibland för rötgas. Rötgasen har i allmänhet en relativt hög metanhalt (runt 55 procent). Man skiljer ibland på rötgas från samrötning av olika substrat och gas från rötning av enbart avloppsslam. Samrötning innebär att flera substrat rötas tillsammans i en process, till exempel källsorterat matavfall eller slakteriavfall tillsammans med gödsel och energigrödor. Samrötning leder oftast till en högre halt av metan i rötgasen jämfört med om enbart ett enskilt substrat rötas.

Deponigas

De lägsta halterna av metan finner man i deponigas. Detta beror på att metanbildningen i avfallsupplag inte är kontrollerad och optimerad på samma sätt som i en rötkammare. En del luft läcker också in i deponin när biogasen sugs ut med hjälp av fläktar. Metanbildning i deponier är en långsam process som kan pågå i 30-50 år. Deponering av organiskt material förbjöds 1 januari 2005 varför mängden biogas från deponi förväntas minska, men existerande avfallsupplag kommer att fortsätta producera metan under överskådlig tid.

Flytande biogas

Flytande biogas (LBG – Liquefied Bio Gas) är precis som flytande naturgas nedkyld, kondenserad metan. Biogasen kondenserar vid en temperatur kring -162°C och innehåller mer energi per volymenhet än biogas i gasform. Detta leder till att man kan frakta biogasen mer effektivt vilket i sin tur löser de logistik- och distributionsproblem biogasen har idag. Ett annat ändamål för flytande biogas är att använda det som bränsle för till exempel bussar och långtradare. Att förvara gasen i flytande form i tankar på fordonen gör att räckvidden för exempelvis bussar ökar markant.

Biometan

Biometan är ett samlingsnamn för de gaser som huvudsakligen består av metan och som kan utvinnas ur biologiskt material exempelvis genom rötning eller termisk förgasning och metanisering. Produkten som erhålls vid termisk förgasning i kombination med metanisering och konditionering kallas för substitute natural gas (SNG) eller syntetisk naturgas. Denna kan distribueras och användas på likartat sätt som naturgas och uppgraderad biogas. Vid framställning av SNG bryts det kolhaltiga materialet ner genom upphettning. Den bildade syntesgasen genomgår olika processteg innan den slutligen syntetiseras till metan och konditioneras till en gaskvalitet lämpad som drivmedel inom transportsektorn eller för inmatning på gasnätet. Tekniken är demonstrerad och håller på att kommersialiseras i Sverige genom GoBiGas-projektet i Göteborg. 
Läs mer om GoBiGas-projektet

Skillnad från naturgas

Både biogas och naturgas består huvudsakligen av metan men metanmolekylerna har olika ursprung. Medan bildningen av biogas sker vid omsättning av det organiska material som finns i omlopp ovan jordskorpan idag så är naturgasen resultatet av en liknande syrefri nedbrytning av organiskt material som skedde på jorden för miljontals år sedan, och där den bildade gasen nu finns inkapslad djupt ner i fossila lager. Olja och naturgas bildas på liknande sätt där den huvudsakliga processvägen för naturgasbildning är termokemisk omvandling vid högt tryck och temperatur.

 


Share |