Biogasens historia

Lantlig väg

Människan har utnyttjat bakteriers förmåga att omvandla organiskt material till biogas ända sedan andra hälften av 1800-talet. Till pionjärerna räknas bland annat Kina och Indien, där biogas bildad ur gödsel och matrester sedan länge använts till matlagning och belysning.

I Sverige har biogas producerats i landets avloppsreningsverk sedan 1960-talet. Från början var motivet främst att reducera slamvolymerna, men vid 1970-talets två oljekriser ändrades inställningen och man började stimulera såväl forskning och utveckling som direkta utbyggnader av biogasprocesser. Syftet var nu att minska oljeberoendet och miljöproblemen. Först ut i denna utveckling var industrin, där sockerbruk och massafabriker började använda biogasprocessen för rening av processvatten under 1970- och 1980-talen. Under samma tid byggdes också ett mindre antal gårdsanläggningar på lantbruk för rötning av gödsel.

På 1980-talet började man på många platser i landet utvinna biogas från avfallsdeponier, en verksamhet som kraftigt ökade i omfattning under 1990-talet. Sedan mitten av 1990-talet har flera nya biogasanläggningar som behandlar diverse organiska material byggts. I dessa rötas avfall från till exempel livsmedelsindustrier och slakterier samt matavfall från hushåll, storkök och restauranger. 

I början av 2010-talet tog biogasen ett steg in i framtiden då flytande biogas (LBG) börjar produceras i Sverige, tätt följt av invigningen av världens första kommersiella produktionsanläggning av biogas från termisk förgasning.

 


Share |