Produktion

Produktion av biogas

Många typer av organiska material lämpar sig som substrat för rötning, till exempel slam från avloppsreningsverk, matavfall, gödsel, olika växtmaterial och processvatten från livsmedelsindustrin. I vissa fall är förbehandling nödvändigt för att mottagningssystem, pumpning, omrörning och nedbrytning ska fungera optimalt.

Själva rötningsprocessen kan delas in i tre huvudsteg; hydrolys, fermentation och metanbildning. I det första steget sönderdelas komplexa organiska föreningar av mikroorganismer och enzymer till mindre föreningar som socker och aminosyror. I nästa steg sker en jäsning (fermentation) varvid ett antal mellanprodukter, bland annat alkoholer, fettsyror och vätgas bildas. I den sista fasen sker metanbildningen med hjälp av en unik grupp mikroorganismer. Den gas som bildas, biogasen, består främst av metan och koldioxid.

För att kunna utnyttja biogas som fordonsbränsle måste energiinnehållet först höjas genom att koldioxid avskiljs, så kallad uppgradering. Även vatten och föroreningar som till exempel svavelväte och partiklar behöver avlägsnas. Detta görs i en så kallad uppgraderingsanläggning.

Metan kan även framställas via termisk förgasning och metanisering. I denna process förgasas skogsavfall under ett högt tryck och temperatur. Då erhålls en syntesgas som via metanisering kan omvandlas till biogas.

Läs mer om substrat Läs mer förbehandling Läs mer om rötning Läs mer om rågas/orenad biogas Läs mer om rötrest Läs mer om uppgradering


Share |