Samhällsnyttor

Biogasbuss i Örebro

Samhällsnyttorna vid produktion av biogas är många. Bland annat skapas fler arbetstillfällen, landsbygden hålls levande och vi får ett rent bränsle för fordonsflottan samt till industrin. 

Ökad sysselsättning

En satsning på biogas är en satsning på regionalpolitik och sysselsättning. Många aktörer behöver vara inblandade för att alla delar i projektering, byggande, ekonomisk kalkylering, produktion, kontroll och distribution ska fungera.

Välplanerad energiresurs

En satsning på biogas bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning och innebär ett strategiskt viktigt steg bort från ett oljeberoende.

Levande landsbygd

Biogas kan utnyttjas lokalt och råvaror behöver inte transporteras långa sträckor eller importeras. Små eller medelstora företag och kommuner kan etablera biogasanläggningar som inte behöver koncentreras till någon särskild plats i landet eller till storstadsområdena.

Hållbar avfallshantering

Genom att ta tillvara samhällets organiska restprodukter minskar mängden avfall som måste tas omhand på annat sätt, till exempel genom förbränning.

Energieffektivt

När åkermarken används för produktion av bioenergi är det viktigt att ta hänsyn till nettoutbytet, det vill säga hur mycket energi som kan utvinnas när tillförd energi dragits av.  En studie på Lunds Tekniska högskola har visat att åkermark utnyttjas tre gånger mer energieffektivt när vete odlades för produktion av biogas jämfört med om vetet användes för etanolproduktion.

Rent bränsle för industrin

Metan är ett eftertraktat bränsle i industrin, bland annat beroende på dess gasform vilket ger en hög förbränningskvalitet och reglerbarhet. Metan brinner med en ren och klar låga vilket gör att värmepannor och annan utrustning inte smutsas av sot och slagg. Detta medför både renare arbetsmiljö och minskat slitage på anläggningen.

Exportmöjligheter

Biogas är ett miljöteknikområde som har väckt stort internationellt intresse. Sverige ligger idag i täten när det gäller biogasteknik och är världsledande på uppgraderings- och förgasningsteknik. Sverige är det land i världen med flest uppgraderingsanläggningar. En satsning på biogas har inte bara fördelar för miljön och energiförsörjningen. Den kan även bli en satsning i rätt riktning för ekonomin i det enskilda företaget, för regionalpolitiken och för samhällsekonomin i stort.

 


Share |