Miljönyttor

Myra

Biogasprocessen har många miljömässiga fördelar och intar en särställning eftersom den har två miljövänliga slutprodukter, biogas och biogödsel. Biogasen är idag det mest miljövänliga fordonsbränslet som finns på marknaden och kan också användas för produktion av värme och el och som råvara i industrin.

Förnybar energikälla

Biogas är en förnybar energikälla. Den koldioxid som bildas när biogas förbränns och blandas med luftens syre bidrar inte till växthuseffekten. Kolet i metanmolekylen härstammar från luftens koldioxid som bundits in i växter via fotosyntesen.

Miljövänligt bränsle

Biogas är det fordonsbränsle som ger lägst ustläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxider av alla drivmedel som finns på marknaden idag. Gasmotorn är tystare och bullrar mindre än en dieselmotor, vilket innebär bättre arbetsmiljö för till exempel yrkeschaufförer. Koldioxidutsläppen per energienhet beräknas kunna reduceras med cirka 90 procent när biogas används för att ersätta fossila drivmedel. Om biogas som utvinns ur till exempel gödsel används som drivmedel ger det dubbla vinster, eftersom utsläppen av både metan och fossil koldioxid minskar. Reduktionen av koldioxidekvivalenter kan då vara så stor som 180 procent per energienhet.

Högvärdigt gödselmedel

Eftersom rötningen sker i slutna kärl hålls alla de näringsämnen som tillförs via substratet effektivt kvar på plats och läcker inte ut. Kväve, fosfor, kalium, kalcium och magnesium blir kvar i lösliga och växttillgängliga former. Användning av biogödsel minskar behovet av inköpt handelsgödsel. Rötad gödsel luktar betydligt mindre än färsk gödsel vid spridning, vilket möjliggör spridning nära bebyggelse utan olägenhet. Rötningen minskar också antalet sjukdomsframkallande mikroorganismer och ogräsfrön i materialet, särskilt om rötningen sker termofilt (55°C).

Minskade metanutsläpp

Metan är i sig en växthusgas och dess verkan på växthuseffekten är, sett ur ett hundraårsperspektiv, drygt 20 gånger starkare än koldioxid. Ett problem vid konventionell gödselhantering och lagring är att det ofta uppstår spontana emissioner av metan. Dessa metanutsläpp kan undvikas om gödseln istället rötas i en sluten rötkammare, eftersom all bildad metan samlas upp och förbränns.

Mångsidig odling

Många grödor lämpar sig för biogasutvinning, till exempel vallgrödor, spannmål, majs, sockerbetor med mera. Odlingen blir därför inte ensidig till skillnad från om till exempel etanol produceras från enbart sockerrör eller vete, eller rapsmetylester (RME) från enbart oljeväxter (raps). En varierad odling kan innebära ett mer balanserat odlingssystem, bland annat med minskat behov av bekämpningsmedel.

Förbättrad markstruktur

I områden som länge dominerats av spannmålsodling utan inslag av betande djur och vallgrödor kan en lägre halt av organiskt material ge en försämrad markstruktur med minskat skördeutbyte som följd. Att låta en del av den odlade grödan gå in i en biogasprocess och därifrån få ut en rötrest som blir till mull och växtnäring i den egna åkern kan vara ett sätt att ersätta det som kreatursgödseln annars skulle bidra med.

 


Share |