Miljökvalitetsmål

äng av maskrosor

Riksdagen har antagit sexton nationella mål för miljökvaliteten. Målen ska i huvudsak vara uppnådda till år 2020. Bland dessa är ”bara naturlig försurning”, ”begränsad klimatpåverkan”, ”ingen övergödning” och ”god bebyggd miljö” exempel på mål där biogasprocessen kan bidra till en positiv utveckling.

Under målet ”god bebyggd miljö” finns delmålet att minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling senast år 2010. Detta mål uppnåddes inte men nästan 25 procent av matavfallet återvanns genom biologisk behandling. Nya etappmål har nu utfärdats för att 50 procent av matavfallet i samhället ska sorteras ut och behandlas så att energin och växtnäringen tas till vara.

Ett ytterligare delmål under ”god bebyggd miljö” är att minst 60 procent av fosforföreningarna i avloppen ska återföras till produktiv mark senast år 2015, varav minst hälften till åkermark. Spridning av biogasprocessens näringsrika slutprodukt, biogödseln, på jordbruksmark kan bidra till att dessa mål uppfylls.
Läs mer om miljökvalitetsmålen på regeringens webbplats

 


Share |