Rötrest

stora mängder biogödsel bildas vid biogasproduktion

Den rötrest som bildas vid biogasproduktion kan utnyttjas som gödningsmedel men då får den inte innehålla föroreningar som till exempel tungmetaller, sjukdomsalstrande mikroorganismer, rester av läkemedel och bekämpningsmedel.

Beroende på ursprung brukar man ge rötresten olika benämningar, biogödsel eller rötslam. Generellt kan sägas att ett förorenat råmaterial ger en förorenad slutprodukt. Noggrann källsortering är därför mycket viktig för ett lyckat slutresultat. Den rötrest som bildas vid biogasanläggningar som rötar gödsel, källsorterat matavfall, lantbruksgrödor, processvatten från livsmedelsindustrin med flera rena organiska avfall brukar kallas biogödsel. Denna liknar till sin konsistens flytgödsel från nötkreatur och svin och har ett rikt näringsinnehåll. Förekomsten av föroreningar är generellt mycket begränsad och biogödseln lämpar sig därför väl som gödningsmedel i jordbruket.

Biogödsel

I Sverige finns idag ett certifieringssystem där biogasanläggningen kan kvalitetssäkra sin biogödsel och få den stämplad som certifierad biogödsel. För certifiering av biogödseln, som är ett frivilligt åtagande, har regler (SPCR 120) sammanställts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i samarbete med bland andra Avfall Sverige. I certifieringen synas hela kedjan från råvara till slutprodukt, och halterna av till exempel metaller och sjukdomsframkallande bakterier kontrolleras regelbundet.  Bland annat ställs krav på att inga Salmonellabakterier får förekomma i biogödseln. Personal på en anläggning för certifierad biogödsel utbildas i säkerhetstänkande och får ta del av aktuell utbildning och information.

Certifieringen bidrar till att öka kundernas förtroende för biogödseln, vilket gör att avsättningsmöjligheterna för denna ökar.
Ladda ner rapporten om Biogödselförädling - Tekniker och leverantörer

Rötslam

Rötat avloppsslam från reningsverk brukar kallas rötslam eller enbart slam. Detta har oftast en hög vattenhalt och behöver avvattnas innan spridning. Koncentrationen av fosfor är ofta hög, vilket är värdefullt ur växtnäringssynpunkt. Innehållet av tungmetaller kan dock ibland begränsa användningen av slammet i jordbruket. Ett certifieringssystem, REVAQ, för att höja kvaliteten i rötslammet finns tillgängligt och ägs av Svenskt Vatten. Vanliga användningsområden är, efter inblandning av strukturmaterial som till exempel spån och sand, bland annat som anläggningsjord vid vägbyggen, golfbanor med mera eller som täckningsmaterial på deponier.
Till webbplatsen REVAQ

 


Share |