Användning

Fordonsgasdriven sopbil

Energin i biogas kan utnyttjas på olika sätt. Bland annat kan den användas för uppvärmning, antingen lokalt eller genom distribution via fjärrvärmenät. Biogas kan också användas för produktion av el och därmed bidra till en ökad andel grön el i elnätet. 

Det område som växer snabbast är användning som fordonsgas. Biogas som renats och uppgraderats till en hög metanhalt kan med fördel användas till fordonsdrift. Metanmolekylen kan även användas som råvara i olika tillverkningsprocesser. Exempel på produkter där metan kan ingå som råvara är färger, plaster, möbler, djurfoder och smörjoljor.

I rötkammaren bildas förutom biogas en näringsrik rötrest som kan användas till gödningsmedel.

 


Share |