Samrötning

Biogas i Katrineholm

Erfarenheterna av samrötning i stor skala sträcker sig drygt 20 år tillbaka i tiden. Det sker en ständig teknikutveckling på alla delar i processen, från råvaruhantering och förbehandling till slutlig behandling och distribution av bildad biogas och biogödsel.

En viktig aspekt för lönsamheten och projektens fortlevnad är att den biogödsel som produceras kan få en ändamålsenlig användning. Här är certifiering (SPCR 120) ett viktigt medel som sätter fokus på kvaliteten i slutprodukten men även bidrar till ett miljötänkande i hela kedjan, från avfallshantering till odling av nya livsmedel. 

Ekonomin vid samrötningsanläggningarna är beroende av flera olika faktorer, av vilka många kan vara svåra att styra över för den enskilda anläggningen. En viktig faktor är till exempel tillgången på substrat. Vissa substrat, som till exempel slakteriavfall, är på grund av sitt höga energiinnehåll eftertraktade och i detta fall uppstår ibland en konkurrenssituation. För de som producerar fordonsgas är bensinpriset en viktig faktor. Avgörande är också att all producerad biogas kan användas och distribueras på ett effektivt sätt. Vilka avtal anläggningen har med avfallsbolag, energibolag med flera har betydelse för lönsamheten.

Det är mycket viktigt att olika aktörer inom kommunen och regionen samverkar så att hela kedjan från substrattillförsel till slutlig distribution av biogas och biogödsel fungerar. Utan en sådan samverkan blir det betydligt svårare att bygga och driva en lönsam biogasanläggning.Share |