Avloppsreningsverk

Henriksdals reningsverk ligger i Stockholm

Med en ökad efterfrågan på biogas som miljövänligt alternativ till fossila drivmedel börjar allt fler avloppsreningsverk nu att intressera sig för möjligheten att uppgradera den bildade biogasen till fordonsbränsle.

Generellt finns det en outnyttjad kapacitet för ökad biogasproduktion vid flera av landets reningsverk. Genom att optimera förhållandena kan i många fall mer biogas utvinnas per volymsenhet rötkammare än vad som är fallet idag. Dessutom planerar flera kommuner för en ökad biogasproduktion genom samrötning av avloppsslam med till exempel källsorterat matavfall eller organiskt avfall från livsmedelsindustrin.

Renheten i det material som går in i reningsverket avgör kvaliteten på den rötrest som bildas. Om avloppsvattnet innehåller föroreningar som till exempel tungmetaller, läkemedelsrester eller bekämpningsmedel är det risk att dessa även förorenar rötresten, som därmed får ett begränsat användningsområde. REVAQ är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till avloppsreningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information. Slam från REVAQ-certifierade reningsverk är efterfrågat då det uppvisar god kvalitet.

Läs mer om certifieringssystemet REVAQ för rötslam


Share |