Samlade erfarenheter

Spindelnät, foto Håkan Gyrulf

Samlade erfarenheter från biogasproduktion från både samrötnings-, reningsverks-, lantbruks- och industrianläggningar finns beskrivna i spalten till vänster. Några gemensamma erfarenheter som gäller för dem alla sammanfattas nedan.

  • Innan en ny biogasanläggning startas upp är det mycket viktigt att en långsiktig tillgång på råvaror för rötning kan säkras och avtal med råvaruleverantör bör upprättas.

  • Målet är full avsättning för producerad biogas. Den lokala och regionala marknaden för biogas bör noga undersökas innan biogasanläggningen startas upp.

  • Med de elpriser som finns på den svenska marknaden idag lönar sig produktion av kraftvärme bäst om producerad el och värme till största delen kan användas internt inom företaget. Uppgradering av biogas till fordonsbränslekvalitet är en stor investering, men efterfrågan på fordonsgas ökar vilket gör att en sådan investering på sikt kan bli ekonomiskt lönsam.

  • Det är viktigt att rötrester och biogödsel får full avsättning. Även här kan avtal behöva upprättas mellan biogasanläggningen och mottagaren av rötrest/biogödsel. Certifieringssystemet för biogödsel är ett användbart verktyg i arbetet med att kvalitetssäkra biogödsel och ge den ökad användning inom jordbruket.

    Läs mer om certifieringsystemet för biogödsel SPCR 120.
  • För att biogasen ska få genomslag på bred front är det viktigt att kommunens eget engagemang är stort och att det finns en politisk förankring så att upphandlingar av transporter, val av egna fordon med mera styr mot biogas. Olika aktörer måste samverka så att hela kedjan från substrat till distribution av biogas och biogödsel fungerar.

  • Biogas är ett miljöteknikområde som väckt stort internationellt intresse. Med en fortsatt inhemsk satsning kan företag i biogasbranschen växa, vilket i sin tur leder till ökade möjligheter att föra ut svensk biogasteknik och spetskompetens inom miljöteknik på en internationell marknad.

 


Share |