Rapporter

Anaerobic Digestion of Wastewaters from Pulp and Paper Mills, 2015
Larsson Madeleine, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Miljöförändring.
Till rapport 


Biogas Country Overview. Task 37 (Country Reports), 2014
Members of IEA Bioenergy Task 37, Edited by Persson T., SGC
Till rapport


Biogas från gödsel och vall - analys av föreslagna styrmedel, 2011
Lantz M. och Björnsson L. Uppdragsgivare LRF.
Till rapport


Biogas i Umeåregionen - en förstudie, 2011
Säfvestad Albinsson A. Biofuel Region/Biogas Norr
Till rapport


Biogas och NOx, 2013
Erlandsson L. AVL
Till rapport


Biogaspotential i Norr- och Västerbotten, 2013
Biofuel Region/Biogas Norr
Till rapport


Biogas - from refuse to energy, 2015
International Gas Union i samarbete med Energigas Sverige
Till rapport


Biogasproduktion för miljö och ekonomi - Resultat och erfarenheter av biogasåtgärderna inom Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp), 2011
Tamm D. och Fransson M., Naturvårdsverket
Till rapport


Biogas, tillväxt och sysselsättning - Hur påverkar produktionen och användningen av biogas sysselsättningen i Biogas Östs region?, 2011
Waluszewski D., Johansson J. och Torgnyson M. Uppdragsgivare Biogas Öst
Till rapport


Biogas upgrading – Review of commercial technologies, 2013
Bauer F., Hulteberg C., Persson T. och Tamm D. Uppdragsgivare SGC
Till rapport
Svensk sammanfattning


Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda svenska exempel, 2012 
Jarvis Å. Uppdragsgivare: Energigas Sverige.
Till rapport


Biogödselförädling - Tekniker och leverantörer, 2010
Dahlberg C. SGC Rapport 221.
Till rapport


Biogasnät i Mälardalen, 2014
Forsberg J. SGC Rapport 300.
Till rapport
Till bilagor


Deponigas som fordonsbränsle, 2010
Benjaminsson J., Johansson N. och Karlsvärd J. SGC Rapport 214.
Till rapport


Finansiering avseende tankstationer för biogas, 2013
Fagerkull U. Biofuel Region AB
Till rapport


Framtidens Energibärare, 2015
EcoBioFuel Scandinavia AB
Till rapport


Förbehandling av matavfall för biogasproduktion - Utvärdering av förbehandling med skruvpress, 2010
Bohn I., Carlsson M., Eriksson Y. och Holmström D. SGC Rapport 216.
Till rapport


HANDLA BIOGAS - offentlig upphandling av biogas som drivmedel, 2010
Ekelund M.
Till rapport


Kartläggning av biogas i de fyra nordligaste länen, 2012
Biofuel Region/Biogas Norr
Till rapport


Kartläggning av bio- och deponigasproduktion, konsumtion samt allmän projektstatus inom Västernorrlands,Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens län år 2009, 2010
Söderlund T.  
Till rapport


Livscykelanalys av biogas från avloppsreningsverkslam, 2010
Palm D. och Ek M. SGC Rapport 219.
Till rapport


Livscykelanalys av biogas från restprodukter, 2012
Tufvesson L. och Lantz M. SGC Rapport 257.
Till rapport


Livscykelanalys av svenska biodrivmedel, 2010
Börjesson P., Tufvesson L. och Lantz M. SGC Rapport 217.
Till rapport


MarknadsanalYZ  - potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i 
Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik, 2013
Fransson M. BioMil AB
Till rapport


Marknadspotentialstudie för fordonsgas i AC/BD län, 2013
Ireblad T. och Jonerholm K. Sweco AB
Till rapport


Metanutsläpp från restgas vid uppgradering, 2014
Hjort A. och Bigelius J. SGC Rapport 299.
Till rapport


Nordic initiatives to abate methane emissions: a catalogue of best practices, 2014
Cerruto J., Hellstedt C., McCann M. och Nilsson M. Nordiska ministerrådet 
Till rapport


Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014, 2015
Energimyndigheten i samarbete med Energigas Sverige, LRF, Avfall Sverige och Svenskt Vatten.
Till rapport


Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning, 2013
Dahlgren S., m fl, WSP på uppdrag av Energigas Sverige
Till rapport


Regelverket kring biogashantering – hinder eller möjlighet?, 2011
Johansson A., Examensarbete Institutionen för Teknik och Hållbar Utveckling (THU), Mittuniversitetet.
Till rapport


Rötning med inledande biologiskt hydrolyssteg för utökad metanutvinning på avloppsreningsverk och biogasanläggningar, 2010
Persson E., Ossiansson E., Carlsson M., Uldal M. och Olsson L-E. SGC Rapport 215.
Till rapport


Scandinavian Biogas Handbook, 2014
Dorte Nørgaard A. och Tybirk K.  Agro Business Park Danmark.
Till rapport


Slutredovisning av tankställebidraget - Statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel, 2012
Naturvårdsverket
Till rapport


Styrmedel för ökad biogasproduktion, 2013
Waste Refinery, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Till rapport


Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion, 2012
Berglund P., Bohman M., Svensson M. och Benjaminsson J. SGC Rapport 249. 
Till rapport


Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige, 2014
Emelie Severinsen. SGC Rapport 298. 
Till rapport


Vilja, våga, kunna - offentlig upphandling av biogas, 2013
Maria Losman, Ecoplan. Uppdragsgivare Biogas Öst.
Till rapport


Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning, 2010
Fransson L., Löwgren S. och Thelin G. SGC Rapport 218.
Till rapport

 

 


Share |