Rapporter

Biogas Country Overview. Task 37 (Country Reports), 2014
Members of IEA Bioenergy Task 37, Edited by Tobias Persson, SGC
Till rapport


Biogas från gödsel och vall - analys av föreslagna styrmedel, 2011
Lantz M och Björnsson L, Uppdragsgivare: LRF.
Till rapport


Biogas i Umeåregionen - en förstudie, 2011
Anna Säfvestad Albinsson, Biofuel Region/Biogas Norr
Till rapport


Biogas och NOx, 2013
Lennart Erlandsson, AVL
Till rapport


Biogaspotential i Norr- och Västerbotten, 2013
Biofuel Region/Biogas Norr
Till rapport


Biogasproduktion för miljö och ekonomi - Resultat och erfaranheter av biogasåtgärderna inom Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp), 2011
Tamm D, Fransson M.
Till rapport


Biogas, tillväxt och sysselsättning - Hur påverkar produktionen och användningen av biogas sysselsättningen i Biogas Östs region?, 2011
Waluszewski D, Johansson J, Torgnyson M, Uppdragsgivare: Biogas Öst
Till rapport


Biogas upgrading – Review of commercial technologies, 2013
Fredric Bauer, Christian Hulteberg, Tobias Persson, Daniel Tamm, uppdragsgivare SGC
Till rapport
Svensk sammanfattning


Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda svenska exempel, 2012 
Jarvis Å, Uppdragsgivare: Energigas Sverige.
Till rapport


Biogödselförädling - Tekniker och leverantörer, 2010
Dahlberg C, SGC Rapport 221.
Till rapport


Deponigas som fordonsbränsle, 2010
Benjaminsson J, Johansson N och Karlsvärd J, SGC Rapport 214.
Till rapport


Finansiering avseende tankstationer för biogas, 2013
Unto Fagerkull, AB Fagerkull Affärskonsult
Till rapport


Förbehandling av matavfall för biogasproduktion - Utvärdering av förbehandling med skruvpress, 2010
Bohn I, Carlsson M, Eriksson Y och Holmström D, SGC Rapport 216.
Till rapport


HANDLA BIOGAS - offentlig upphandling av biogas som drivmedel, 2010
Ekelund M.
Till rapport


Kartläggning av biogas i de fyra nordligaste länen, 2012
Biofuel Region/Biogas Norr
Till rapport


Kartläggning av bio- och deponigasproduktion, konsumtion samt allmän projektstatus inom Västernorrlands,Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens länår 2009, 2010
Söderlund T. 2010
Till rapport


Livscykelanalys av biogas från avloppsreningsverkslam, 2010
Palm D och Ek M, SGC Rapport 219.
Till rapport


Livscykelanalys av biogas från restprodukter, 2012
Tufvesson L och Lantz M, SGC Rapport 257.
Till rapport


Livscykelanalys av svenska biodrivmedel, 2010
Börjesson P, Tufvesson L och Lantz M, SGC Rapport 217.
Till rapport


MarknadsanalYZ  - potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i 
Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik, 2013
Martin Fransson, BioMil AB
Till rapport


Marknadspotentialstudie för fordonsgas i AC/BD län, 2013
Towe Ireblad, Katarina Jonerholm, Sweco
Till rapport


Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013, 2014
Energimyndigheten i samarbete med Energigas Sverige, LRF, Avfall Sverige och Svenskt Vatten.
Till rapport


Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning, 2013
Dahlgren S, m fl, WSP på uppdrag av Energigas Sverige
Till rapport


Regelverket kring biogashantering – hinder eller möjlighet?, 2011
Johansson A, Examensarbete Institutionen för Teknik och Hållbar Utveckling (THU), Mittuniversitetet.
Till rapport


Rötning med inledande biologiskt hydrolyssteg för utökad metanutvinning på avloppsreningsverk och biogasanläggningar, 2010
Persson E, Ossiansson E, Carlsson M, Uldal M och Olsson L-E, SGC Rapport 215.
Till rapport


Slutredovisning av tankställebidraget - Statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel, 2012
Naturvårdsverket
Till rapport


Styrmedel för ökad biogasproduktion, 2013
Waste Refinery, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Till rapport


Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion, 2012
Berglund P, Bohman M, Svensson M, Benjaminsson J, SGC Rapport 249. 
Till rapport


Vilja, våga, kunna - offentlig upphandling av biogas, 2013
Maria Losman, Ecoplan. Uppdragsgivare Biogas Öst.
Till rapport


Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning, 2010
Fransson L, Löwgren S och Thelin G, SGC Rapport 218.
Till rapport

 

 


Share |