Normer och anvisningar

BGA 2012, Biogasanvisningarna 2012

Energigas Sverige utfärdar normer och anvisningar för säker produktion och hantering av energigaser. Dessa beställs på Energigas Sveriges webbplats

 

Anvisningar för biogasanläggningar, BGA 2012

Anvisningarnas syfte är att möta anläggningsägarnas behov av samlade instruktioner om gashantering, tillstånd, materialval och liknande. Anvisningarna ger exempel på utförande, kontroll, drift och underhåll av biogasanläggningar där biogas framställs genom rötning. Anvisningar för biogasanläggningar ges ut vart femte år. 


Anvisningar för flytande naturgas, LNGA 2015

Anvisningarna behandlar projektering, kontroll, drift och undehåll av anläggningar för flytande naturgas och flytande biogas. Anvisningarna visar exempel på lösningar som uppfyller lagstiftningarnas krav.


Anvisningar för tankstationer, TSA 2015

Anvisningarna ger exempel på konstruktion, tillverkning, anläggning, drift och skötsel. Anvisningarna är utformade för att ge en säker anläggning enligt svenska myndighetskrav.


Energigasnormen, EGN 2014

Energigasnormen (EGN) 2014 gäller för distributionssystem för naturgas, gasol i gasfas och biogas med högst 4 bars tryck. Med distributionssystem avses markförlagda rörledningar, servis-ledningar samt gasinstallationer och gasapparater. EGN ges ut vart tredje år.


Föreståndare för brandfarlig gas 2015

Anvisningarna klarlägger vilket ansvar som vilar på företagsledningen respektive föreståndaren och ger den svenska gasbranschens syn på vilka krav som bör ställas på en föreståndare med hänsyn till det ansvarsområde som föreståndaren har.

 

 

 


Share |