Konsulter

AnoxKaldnes AB
AnoxKaldnes AB erbjuder tjänster innefattande utveckling av behandlingsprocesser, konsultverksamhet och utbildning inom område avfalls- och avloppsbehandling. AnoxKaldnes har varit involverat i flera av de biogasanläggningarna som byggts i Sverige.
Till webbplats

Biogas Systems AB
Biogas Systems AB är miljöteknikföretaget som erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar inom biogas och deponigas. Detta med tillhörande applikationer för el och värmeproduktion samt gasuppgraderingssystem. Med erfarenhet från stora delar av världen utför vi projekten från analys och projektering till driftsatt anläggning. Vi tillhandahåller även service och säkerhetsavtal på flertalet anläggningar.
Till webbplats

BioMil AB
BioMil AB är ett kunskapsföretag med mer än 30 års erfarenhet inom biogas och miljö. Vi erbjuder tjänster inom utredning, projektering och upphandling. Vi arbetar även med tillståndshantering, MKB, certifiering av biogödsel samt har ett eget laboratorium för gasanalys och utrötningsförsök.
Till webbplats

COWI AB
COWI AB erbjuder rådgivning, utveckling och design av biogas- och uppgraderingsanläggningar. Vi utgår från kundens specifika förutsättningar och tar i nära samarbete med kunden fram den bästa lösningen från idé till idrifttagning av biogasprojekt. COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultbolag.
Till webbplats

Energisk AB
Energisk AB är ett företag med engagerad personal som erbjuder tjänster i gränslandet mellan konsulter och installationsföretag. Vi hjälper våra kunder att ta biogasprojekt från idé till fungerande anläggning.
Till webbplats

FVB Sverige AB
FVB har många års erfarenhet inom biogasområdet, kombinerat med vår breda kunskapsbas inom områdena Värme, Kyla, Kraftvärme och Process ger det goda förutsättningar att driva hela projekt från idé till färdig anläggning med alla ingående projektdelar. Ett axplock av de tjänster vi erbjuder inom området är förstudier, projektering, upphandlingsunderlag, projektledning, energioptimeringar och explosionsskyddsdokumentation. Vi jobbar med både ny- och ombyggnationer och våra kunder återfinns inom industri, deponi, VA, samrötning och gårdsanläggningar.
Till webbplats

Grontmij AB
Till webbplats

JTI - Intitutet för jordbruks- och miljöteknik
JTI är Sveriges ledande institut för jordbruks- och miljöteknisk utveckling och arbetar brett med frågor om jordbruk och jordbruksteknik. Vi har en tydlig miljö och energiprofil och stor kompetens inom biogasprocessen. JTI är en del av SP-koncernen.
Till webbplats

PRC Engineering
PRC Engineering är specialiserade på processprojektering och automationslösningar inom energigaser, energi/miljö, petro/miljö, gruv/stål och övrig processindustri. Detta sker på konsultbasis men ofta som EPCM eller turnkey leveranser.
Till webbplats 

Pöyry
Pöyry erbjuder kvalificerade konsulttjänster och kan bistå med det mesta inom biogasområdet. Vi har ca 550 konsulter uppdalade på ca 25 kontor i Sverige som arbetar med projektledning, process, anläggning, mek, el, instrument, automation, VVS, miljö och bygg.
Till webbplats

Ramböll Sverige AB
Ramböll är Nordens största teknikkonsultbolag och erbjuder helhetslösningar inom bl. a. marknadsområdena energigaser, miljö, byggnader och transport. Ramböll Sverige har 1 500 medarbetare och totalt arbetar 10 000 personer inom Ramböllkoncernen. 
Till webbplats

Scandinavian Biogas Fuels AB
Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig biogasproduktion. Bolaget har världsledande kunskap om hur biogsanläggningar bör projekteras, utformas och drivas för att maximera produktionen av biogas.
Till webbplats

Scandpower AB
Konsulttjänster kopplade till risk och säkerhet vid förstudie, projektering och drift av anläggning
Till webbplats

SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. SP jobbar brett med forskning och utveckling inom biogasområdet, men också med tekniska tjänster såsom gasanalyser, certifiering av rötrest, metanutsläppsmätningar och kalibrering av gasdispensrar.
Till webbplats

SWECO AB
Sweco erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom allt från biogasstrategier, förstudier, frågor om biogaspotential och insamlingssystem av rötsubstrat till projektering av biogasanläggningar, upphandling, stöd i genomförandeprocess och besiktning.
Till webbplats

Swedish Biogas International AB
Swedish Biogas International AB projekterar, bygger, driver och äger biogasanläggningar i Sverige och utomlands. Vi säkrar er investering i biogasproduktion.
Till webbplats

Tekniska verken FoU Biogas
Tekniska verken FoU Biogas är experter inom laboratorieforskning på rötningsprocessen och utför kontinuerliga och satsvisa rötförsök i olika utformning. Med en lång erfarenhet av fullskaleproduktion erbjuder de även hjälp inom processutformning, substrathantering, gaskvalité mm.
Till webbplats

WSP AB
WSP erbjuder konsulttjänster för alla faser av biogasprojekt, från de övergripande analyserna till minsta detaljkonstruktion, genom hela produktionskedjan. Våra erfarna experter skräddarsyr helhetslösningar, där samtliga aspekter för ett framgångsrikt projekt inkluderas.
Till webbplats

ÅF AB
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag på 100 orter i 21 länder med omfattande erfarenhet och kompetens vad gäller förstudie, projektering, upphandling, genomförande och besiktning av energianläggningar samt utredning inom området biogas/fordonsgas.
Till webbplats

Öhrings Pricewaterhouse Coopers AB
Till webbplats


 


Share |