Regelverk

More Biogas anläggning i Kalmar

För att bygga och driva en biogasanläggning krävs tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Biogasanläggningar är också anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Mer ingående information av de lagar och regler som gäller för planering, byggnation och drift av biogasanläggning finns i Biogasanvisningar 2012 (BGA 2012) och Energigasnormer (EGN 2014).

Med biogasanläggning menas här hela biogasanläggningen inklusive rötrestlager, gaslager, uppgradering, gasanvändning och gasledningar.

Varje lag prövas var för sig av olika myndigheter. Det finns ingen enskild myndighet som gör en samlad bedömning. Det är alltid den som planerar för en biogasanläggning som ansvarar för att alla tillstånd finns på plats och att kontroller blir utförda.

Se exempel på tillstånd som biogasanläggningar i Sverige fått.

Tillståndsprövning enligt Miljöbalken

Miljöbalken styr vilka typer av miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd och hur en tillståndsprövning ska genomföras. I vissa fall omfattas en verksamhet av tillståndsplikt men ibland räcker det med en anmälan till kommunen.

Miljöbalkens kapitel 9 beskriver om en verksamhet ska klassas som anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig (A eller B-verksamhet). Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till kommunens miljönämnd. Tillståndspliktiga A-verksamheter ska lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivning till Mark- och miljödomstolen medan B-verksamheter ska ansöka hos Länsstyrelsen. Ett tillstånd reglerar verksamhetens omfattning och inriktning. Genom tillståndet får verksamheten bedrivas på den aktuella platsen under den tid som beslutet gäller.

NYTT: Tillståndsprövning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Skärpt tillståndsplikt för anläggningar som hanterar brandfarlig vara. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utkommit med nya föreskrifter, MSBFS2013:3, i vilka tidigare undantag avseende tillståndsplikt för reningsverk, gårdsbiogasanläggningar och deponigasanläggningar är borttagna. Dessa anläggningar ska senast den 1 oktober 2014 ha ansökt om tillstånd för verksamheten hos räddningsnämnden/räddningstjänsten i kommunen där verksamheten bedrivs om de volymer brandfarlig vara som hanteras överstiger gränser angivna i MSBFS 2013:3.  För icke publik hantering av brandfarlig gas utomhus är gränsen 1000 liter (motsvarande 1 Nm3 biogas).

För att underlätta arbetet har Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten har tagit fram en checklista över vad ansökan ska innehålla.

Ladda ner checklistan (pdf) 

Föreståndare biogas

När behövs det en gasföreståndare? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver på följande sätt:

”En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare. Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt.”

Mer information finns att läsa i broschyren som MSB tagit fram i samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft i oktober 2013. För att du ska få mer kunskap och möjlighet att utbilda dig som Föreståndare biogas erbjuder både Energigas Sverige och några av dess medlemsföretag denna utbildning. De utbildningar som är godkända av eller bedrivs av Energigas Sverige genomförs utifrån den av branschen framtagna utbildningsplanen för Föreståndare biogas.

MSB:s broschyr om de nya föreskrifterna

Länk till utbildningar

Animaliska biproduktförordningen

Substrat med animaliskt ursprung, t.ex. gödsel, matavfall och slakteriavfall måste i allmänhet hygieniseras (upphettas i 70°C i en timme eller med annan av Jordbruksverket godkänd metod) i samband med att det rötas i en biogasanläggning. Undantag kan göras för t.ex. gödsel om det rör sig om rötning av gårdens egen gödsel eller gödsel från någon eller några enstaka närbelägna gårdar och om rötresten hanteras som obehandlad gödsel. Regelverket kring detta finns i förordning (EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011, vilka tillsammans benämns ABP-förordningarna. Mer information om animaliska biprodukter finns bl.a. på www.jordbruksverket.se samt www.avfallsverige.se.

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t ex biogas som säljs som fordonsgas, uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bl.a. krav på växthusgasutsläppsminskning och att råvara inte får odlas på vissa marker med hög biologisk mångfald och med stora kollager.

Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar får skattebefrielse.

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för de företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle. Verktyget hittar du på Energigas Sveriges webbplats.

Läs mer om Hållbarhetskriterierna här

Försäkring


Försäkringsbolag brukar ställa följande krav, innan de försäkrar biogasanläggningar:

  • Att det finns en klassningsplan med riskzoner etc. upprättad av en sakkunnig person.
  • Att anläggningen är byggd enligt Energigasnormer (EGN 2014) och Biogasanvisningar (BGA 2012) som Energigas Sverige utfärdat.
  • Att den som ska ansvara för driften går gasföreståndarutbildning innan anläggningen tas i drift.
  • Att man kontaktar Länsstyrelsen, kommunen och räddningstjänsten för att utreda vilka tillstånd och godkännanden som krävs.
  • Att en behörig besiktningsman utför en besiktning enligt konstens alla regler.
  • Att den byggnad som eventuellt hyser anläggningen besiktigas.


Share |