Rådgivning och beslutstöd

Ko

Lantbruksbaserad biogasproduktion

Rapporter

Biogas på gården – en introduktion 
Broschyren "Biogas på gården - en introduktion" som LRF gav ut 2009 ger fortfarande en bra övergripande beskrivning av hur man kan producera biogas av gårdens resurser. I slutet av broschyren finns möjlighet att göra egna kalkyler men priserna som anges är tyvärr inte längre aktuella. För mer information om de ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion, se stycket investeringskostnader. 

Gårdsbiogashandbok 
En mer djupgående rapport som innehåller information om alla områden som behöver undersökas inför ett biogasprojekt vid ett lantbruk. Även denna skrift är från 2009 varför de ekonomiska bitarna är något inaktuella.

Broschyrserie om biogödsel 
Efter ett uppdämt behov av information om biogödselns egenskaper togs 2014 denna broschyrserie fram av olika experter på området. Broschyrerna behandlar bland annat växtnäringseffekt, mikronäringsämnen, bördighetseffekt och spridningsteknik samt reduktion av lukt, parasiter och ogräs.

Biogas och ekologisk produktion 
Denna rapport från 2012 och det tillhörande bildspelet utgör ett underlag för kurser där man vill belysa biogassystemets potentiella roll i det ekologiska lantbruket. Materialet visar biogassystem på ekologiska gårdar i Tyskland och Danmark. 

Kurser och rådgivning

Under åren 2011-2014 drev Hushållningssällskapet ett projekt där man utvärderade gårdsbiogasanläggningar över hela landet. De faktorer som kartlades var ekonomi, teknik, substrathantering och biogödselhantering. Slutrapporten är i skrivande stund (januari 2015) inte färdigställd, men mycket information om projektet och de olika anläggningarna finns att hitta här: Utvärdering av biogasanläggningar

Inom ramen för landsbygdsprogrammet har det fram till 2014 funnits medel avsatta till ”Kompetensutveckling inom lantbruket”, vilket regionalt har utnyttjats till kurser om biogas riktade mot lantbrukare. Exempelvis har Biogas Syd genomfört grundkurs och fortsättningskurs i lantbruksbaserad biogasproduktion under många år. I och med att Landsbygdsprogrammet är under revidering är det i nuläget (januari 2015) osäkert om satsningar av denna typ kommer att göras framöver.

Samma situation gäller för LRFs satsning GAFE, Goda Affärer på Förnybar Energi, som avslutas i februari 2015. Genom GAFE har lantbruksföretag kunnat få teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivning, bland annat kring biogas, till ett av LRF subventionerat pris.


Kan din kommun producera biogas?

Falköpingsmodellen
Falköpingsmodellen är en Excel-baserad beslutstödsmodell för biogasproduktion. Tanken med verktyget är att kunna simulera en marknad utifrån kända förutsättningar. Falköpingsmodellen är en del av Biogasmax och har tagits fram i samarbete mellan Sweco, Falköpings kommun samt Transport & Travel Research Ltd. För mer information om modellen kontakta FKModel 

Biogasguide för beslutsfattare och investerare i Skåne
Denna rapport har tagits fram inom EU-projektet BIOGASSYS och kan, sin titel till trots, användas som underlag för beslut om kommunala biogassatsningar i hela landet.

 


Share |