Från idé till verklighet

första stegen

Genom att investera i en biogasanläggning bidrar du till att minska utsläppen av växthusgaser och därmed till minskad klimatpåverkan. Du bidrar också till att det naturliga kretsloppet sluts och till minskad övergödning i våra sjöar, hav och vattendrag. En biogasanläggning kan även öka lönsamheten i din egen verksamhet - oavsett om du väljer att producera drivmedel, el eller värme från biogasen. Den producerade biogödseln kan också bidra till att minska kostnaden för inköp av handelsgödsel.

Valet av anläggningstyp styrs av ett flertal faktorer. Viktigt att tänka på är vilket substrat du har tillgång till nu och framöver, hur mycket substrat som förväntas rötas och vad gasen ska användas till. Vissa substrat, som exempelvis slakteriavfall, måste hygieniseras innan det rötas.

Grundläggande frågeställningar

 • Vilka produktionsförutsättningar finns?
 • Vad kan rötas och hur mycket?
 • Är tillgången av ett visst substrat jämnt fördelad över året och är det även tillgängligt i framtiden?
 • Hur ska biogasanläggningen utformas?
 • Vilka tillstånd behövs?
 • Vad kostar biogasanläggningen och vilken avskrivningstid har den?
 • Hur mycket arbetskraft kommer det gå åt till att driva anläggningen?
 • Vad ska gasen användas till?
 • Ska biogasen uppgraderas och i så fall med vilken teknik?
 • Vem är kund?
 • Vad kostar distributionen?
 • Har jag avsättning för den producerade biogödseln?


Ett substrats lämplighet som biogasråvara

 • TS-halt, låg TS-halt är lättare att pumpa men kräver samtidigt mer stabilisering
 • VS-halt
 • Näringssammansättning
 • Risk för mekaniska problem
 • Påverkan på biogödselns kvalitet
 • Nedbrytbarhet
 • Biogasutbyte
 • Behov av förbehandling
 • Risk för mikrobiologiska problem
 • Luktproblem