Styrmedel på gång

Bonus-malus

Det förmodas att förmånsbeskattningen kommer att ses över i samband med utredning om bonus/malus. Frågan om huruvida biogasen ska få fortsatt skattebefrielse eller ska ingå i ett kvotpliktssystem 2016 utreds just nu på departementen.
Nedanstående information om bonus/malus respektive kvotplikt kommer från regeringens budgetproposition för 2015.

”Det bör utredas hur ett s.k. bonus/malus-system, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus och fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt (malus), kan utformas. Regeringen avser därför att låta utreda hur ett bonus/malus-system, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus och fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt (malus), kan utformas. Det bör i detta sammanhang också tas ett helhetsgrepp om fordonsbeskattningen med syfte ett skapa ett mer renodlat och transparent system vilket bedöms öka effektiviteten i styrningen. Ett bonus/malus-system bedöms kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.”

”Regeringens ambition är att utforma de ekonomiska styrmedlen för biodrivmedel på ett sätt som ger långsiktigt goda villkor för hållbara biodrivmedel. Exempelvis avser regeringen att undersöka möjligheterna att införa ett kvotpliktssystem för biodrivmedel. Ett system som på ett kostnadseffektivt sätt premierar bränslets klimatnytta är av särskilt intresse. Hållbarheten gentemot EU:s regler om statligt stöd ska särskilt beaktas. Avsikten är att ett nytt system ska vara på plats den 1 januari 2016.”


Share |