Betydelsefulla avslutade styrmedel

Investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet

År 2009 infördes ett investeringsstöd till gårdsbaserad biogasproduktion. Stödet innebar att lantbruk och andra landsbygdsföretag som investerade i biogasproduktion eller förädling av biogas fick ett investeringsstöd motsvarande 30 % av investeringen. Stödet ingick i landsbygdsprogrammet och omfattade 200 miljoner kronor under perioden 2009-2013. Ett nytt Landsbygdsprogram är nu under utformning och man kommer även framöver att kunna söka företagsstöd som leder till förbättrat klimat och miljö inom bl.a. lantbruket. Däremot vilka summor det skulle gälla och huruvida fokus kommer att läggas på biogas är i nuläget (januari 2015) oklart. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Investeringsstöden LIP och KLIMP

En stor del av de satsningar som gjorts på biogas de senaste åren har möjliggjorts genom det statliga stöd som under åren 1998-2008 fördelats av Naturvårdsverket i lokala investeringsprogram (LIP) respektive klimatinvesteringsprogram (Klimp). Sista fördelningen av medel gjordes i maj 2008 efter ansökan från landets kommuner. Genomförandet av programmet pågick till och med 2012.

Ladda ner Naturvårdsverkets utvärdering "Effekter av investeringsprogrammen LIP och Klimp"

Film- Investeringar för klimatet


Share |