Investeringskostnader


Ekonomiska förutsättningar förändras med tiden och det är svårt att hitta nyckeltal då nästan ingen anläggning är den andra lik. I det här avsnittet sammanställs en del studier som har utförts på området utan att på något sätt vara heltäckande.

Ovan en kort film med goda råd från ett antal olika biogasprojekt. Filmen spelades in tillsammans med Naturvårdsverket år 2008.


Gårdsbiogasanläggningar

Mer biogas! Realisering av jordbrukspotentialen
Studien ger en ekonomisk analys av produktion och distribution av såväl gas som biogödsel. Utgångspunkt har varit sju jordbruksrelaterade biogasanläggningar, med en produktion mellan 2,5 GWh/år och >100 GWh/år.

Biogas på gården – en introduktion
Broschyren ger en övergripande beskrivning av hur man kan producera biogas av gårdens resurser. På de sista sidorna finns möjlighet till att göra egna kalkyler. Vid fördjupning finns materialet Affärsutveckling för gårdsbaserad biogas som går att beställa hos LRF.

Basdata om biogas (2012)
Fakta om vad biogas är, produktion, potential och användningsområden för biogas.
Ladda ner eller beställ pappersexemplar på Svenskt Gastekniskt Centers (SGC) webbplats.


Samrötningsanläggningar

Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall (BUS-projektet, 2005:06)
En utvärdering som redovisar investeringskostnaderna i kronor per ton rötat avfall per år för samrötningsanläggningar, som blandar olika typer av rötbart avfall och ibland även gödsel och energigrödor, publicerades av Avfall Sverige år 2005. Undersökningen baserades på fyra befintliga anläggningar som enbart rötade pumpbart avfall och på en befintlig och fem planerade för rötning av hushållsavfall och annat halvfast avfall.

Resultatet från undersökningen visade att investeringskostnaderna för anläggningar som rötade pumpbart avfall uppgick till 850-1 600 kronor per ton avfall. För anläggningar som rötade hushållsavfall och annat halvfast avfall uppgick kostnaderna till 2 200-8 600 kronor per ton avfall.


Uppgraderingsanläggningar

SGC Rapport 270 Biogas upgrading - Review of commercial technologies
(Biogasuppgradering - Granskning av kommersiella tekniker)

SGC Rapport 270 - Svensk sammanfattning - Biogas upgrading - Review of commercial technologies
 


Share |