Investeringskostnader

De ekonomiska förutsättningarna förändras med tiden och det är svårt att hitta nyckeltal då nästan ingen anläggning är den andra lik. I det här avsnittet sammanställs en del studier som har utförts på området utan att på något sätt vara heltäckande.

Kostnadsbild för produktion och distribution av fordonsgas
SGC-rapport från 2014 där kostnaderna för alla delar i värdekedjan biogasproduktion till distribution av biogas/fordonsgas utreds. Metoden som använts är enkätundersökning där anläggningsägare fått svara på frågor om kostnaderna.

Analys av marknaderna för biodrivmedel
I 2013 års version av Energimyndighetens rapport för marknaderna för biodrivmedel inkluderades fordonsgas för första gången. Rapporten beskriver hur fordonsgasen påverkas av nationella och globala styrmedel och marknader.

Gårdsbiogasanläggningar

På gårdsanläggningar i mindre skala produceras ofta kraftvärme varför elpriset får en avgörande betydelse för ekonomin. De senaste åren har elpriset varierat mycket och varit relativt lågt, vilket gjort det svårt för vissa anläggningar. Det är därför ofta de lokala förutsättningarna som avgör om en lantbruksbaserad anläggning blir en lönsam affär för producenten. Finns exempelvis ett stort värmebehov på gården (kanske för uppvärmning av stallar eller växthus) eller tillgång till en lokal, energirik avfallsström är chansen större att kalkylen går ihop. Även inom ekologisk växtodling, där konstgödselanvändning inte är tillåten, kan ett påkopplat biogassystem ge en positiv synergieffekt tack vare biogödseln som fås och som utgör ett bra gödselmedel.

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas
Denna rapport från 2014 beskriver utförligt förutsättningarna för produktion av biogas från gödsel i Västra Götalands län och Skåne. Mycket av innehållet kan dock vara av intresse för gödselproducenter i hela landet. Utöver den ekonomiska analysen av gödselbaserad biogasproduktion görs bl.a. en miljöanalys av systemet och en samhällsekonomisk analys kopplad till miljönyttan. 

Energigrödor för biogasproduktion – Del 2, Kostnadseffektivitet & styrmedel
I det tvärvetenskapliga projektet Crops4Biogas har olika energigrödors lämplighet som hållbart substrat i biogasproduktion undersökts. I denna sammanfattande, populärvetenskapliga rapport från 2013 ges bl.a. en ekonomisk analys av produktionen och användningen av de olika grödorna. 

Samrötningsanläggningar

Ökad metanproduktion genom outnyttjade substrat och processutveckling 
Inom projektet Waste Refinery har det undersökts hur samrötningsanläggningar kan öka sin produktivitet genom att kartlägga flaskhalsar i processen och undersöka nya substrat. I rapporten från 2013 anges produktionskostnader och -intäkter genom modellering av en fiktiv referensanläggning.

Uppgraderingsanläggningar

För att kunna använda biogasen som fordonsbränsle eller för att distribuera
den på naturgasnätet måste den råa biogasen uppgraderas, bl.a. måste koldioxiden tas bort för att öka gasens energiinnehåll.

Det finns olika tekniker för uppgradering och dessa beskrivs bl.a. i rapporten: SGC Rapport 270 - Svensk sammanfattning - Biogas upgrading - Review of commercial technologies (Biogasuppgradering - Granskning av kommersiella tekniker)

 


Share |