Ekonomi

kub

För att nå de politiska energi- och klimatmålen, minska de svenska utsläppen av växthusgaser och producera mer förnybar energi har regering och riksdag de senaste årtiondena främjat produktion och användning av förnybar el och förnybara drivmedel. Styrmedlen har syftat till att styra investeringarna och produktionen i en viss riktning och medfört ökad lönsamhet för producenterna.


Share |