Internationellt

Man i Indien. I Delhi är CNG ett vanligt drivmedel

Biogas i världen

Biogassektorn ser mycket olika ut i olika delar av världen, anläggningarnas storleksordning varierar mellan småskaliga hushållsanläggningar till stora anläggningar som samrötar exempelvis hushållsavfall, industriavfall och gödsel. I större delen världen används biogasen på olika sätt, oftast för produktion av el och värme eller direkt för matlagning och belysning i de småskaliga fallen. Sverige sticker ut som det land som främst uppgraderar biogasen för användning som fordonsbränsle. 

Olika länder har satsat på olika typer av biogassystem beroende av vitt skilda miljö- och energistrategier. Storbritannien och Sydkorea får exempelvis den största delen av sin biogas från utvinning av deponigas, samtidigt som Schweiz och Sverige har utbyggda system för rötning vid avloppsreningsverk. I Danmark rötas gödsel i stor utsträckning eftersom detta har varit en metod för att minska övergödningsproblematiken i landet. Tyskland, Storbritannien och Sverige, är exempel på länder där det förekommer biogasproduktion från insamlat matavfall.

Utvecklingen har framförallt påverkats av de styrmedel som funnits, där exempelvis Tyskland har utvecklat en mycket utbyggd lantbruksbaserad biogasproduktion genom generösa produktionsstöd.
Kina och Tyskland är världsledande när det gäller gårdsbaserad biogasproduktion. I Kina finns hela 24 000 mindre gårdsanläggningar och i Tyskland nästan 8000 lantbruksanläggningar i varierande skala. De tyska anläggningarna bidrar med cirka 10 500 GWh värme och 25 000 GWh el per år, vilket motsvarar mer än 3 % av Tysklands elkonsumtion. Även Frankrike, Holland, Österrike och Italien producerar stora mängder gårdsbaserad biogas. 

Förgasning - en teknik på frammarsch
Termisk förgasning av cellulosarik biomassa är en teknik i utvecklingsstadiet som har stor potential. För närvarande finns kommersiella anläggningar för el- och värmeproduktion och intensiv forskning pågår för att utveckla tekniken mot fordonsgasproduktion. 

När det kommer till el- och värmeproduktion genom förgasning utgör anläggningen i den Österrikiska staden Güssing ett gott exempel. Anläggningen byggdes här i samarbete med det Tekniska Universitetet i Wien, med syftet att utveckla tekniken och ersätta användningen av dyr, importerad energi. Satsningen lyckades, både genom att man nu ligger i framkant forskningsmässigt och genom att arbetstillfällen skapades i staden vilket håller den levande.

Småskalig biogasproduktion

I bland annat Indien och Kina har biogas producerats på hushållsnivå under lång tid. I dessa småskaliga lösningar används djurs och människors exkrementer som substrat, och gasen används för matlagning, belysning och i vissa fall till mindre förbränningsmotorer. Nedbrytningsprocessen minskar risken för smittspridning från substraten och biogödseln används som ett värdefullt gödselmedel. Biogassystemet bidrar i det här sammanhanget till att minska den globala energifattigdomen och till att kvinnor och barn lägger mindre tid och energi på insamling av ved. När biogassystemet ersätter eldning av biomassa inomhus förbättras även luftkvalitén avsevärt.

Redan 1950 började man på regeringsnivå främja småskalig biogasproduktion på landsbygden i Kina. Utvecklingen har sedan fortsatt och mellan 2003 och 2013 byggdes imponerande 42 miljoner små (8-12 m3) hushållsanläggningar i Kina.

I Indien finns cirka 4 miljoner hushållsanläggningar, och i många andra länder, främst i Asien och Afrika, pågår projekt för att utveckla och sprida denna teknik. 

Exempel på lyckad satsning
Den holländska utvecklingsorganisationen SNV samarbetar med lokala organisationer i många olika småskaliga energiprojekt i utvecklingsländer. 2014 nåddes en milstolpe då 600 000 hushållsanläggningar för biogasproduktion hade installerats under 25 års tid. Projekten har bidragit till försörjningen för 3 miljoner människor.

Potential och produktion
I ett faktablad från World Bioenergy Association uppskattas den globala substratpotentialen för biogasproduktion till 10 000 TWh biogas. Det finns ingen exakt siffra på den totala biogasproduktionen i världen men i samma text uppskattas att produktionen uppgår till mellan 300 och 400 TWh, alltså bara en bråkdel av den potential som finns. Enbart i Kina uppskattas potentialen till 3 500 TWh.

Diagrammet nedan visar biogasproduktionen i några utvalda länder. 

Biogasproduktion internationellt
Biogasproduktion i diverse länder. *Beräknat utifrån den installerade biogasbaserade elproduktionen i landet med en antaget elverkningsgrad på 35 %. 

Den installerade biogasbaserade eleffekten globalt uppgick 2012 till 14 000 MW. Av detta producerades 37 TWh i Europa (där Tyskland stod för 60 %) och 10 TWh i USA. Inom EU har den biogasbaserade elproduktionen därefter ökat för att 2013 landa på 52 TWh. Biogasen uppgraderas till naturgaskvalité vid 258 anläggningar i EU, men detta är fortfarande en förhållandevis ovanlig företeelse globalt sett. 2012 hade Kina och Indien installerade kapaciteter på 800 respektive 91 MW el.

Förväntad produktionsökning
Indien och Kina ökar snabbt sin biogasbaserade elproduktion, bland annat genom rötning av avfall från städer och industrier. I Europa förväntas särskilt Storbritannien, Italien, Polen, Frankrike och Tjeckien utveckla sin biogasproduktion. Även i USA finns ambitionen att öka biogasproduktionen, i Obamas ”Climate Action Plan” från 2013 beskrivs biogasproduktion som ett sätt att minska metanemissioner och öka energisäkerheten. 

Gas som drivmedel blir även mer och mer aktuellt i flytande form, både för tung trafik och i sjöfarten. Detta infrastrukturskifte kommer med största sannolikhet att gynna biogassektorn.

Mer information om biogas internationellt

Den europeiska biobränsleorganisationen, AEBIOM, har tagit fram en Road Map för biogas i Europa:

Ladda ner broschyren - A Biogas Road Map for Europe

I Italien har det tagits fram en webbsida som samlar filmer om biogas - Biogas Channel. En del av filmerna är på engelska.


Share |