Kristianstad

Biogasanläggning Krsitianstad

Biogasanläggningen i Karpalund, utanför Kristianstad.

Ett viktigt motiv till att bygga biogasanläggningen i Karpalund utanför Kristianstad var att livsmedelsindustrin behövde en behandlingsanläggning för sitt avfall. Även kommunen ville behandla det källsorterade matavfallet som tillkom genom den nya avfallshantering som höll på att introduceras. I december 1996 startades den nya biogasanläggningen i Karpalund och drevs av det kommunala renhållningsbolaget. Under mitten av 1990-talet väcktes också idéer om att ta tillvara den biogas som facklades bort vid det centrala reningsverket, samtidigt som diskussioner påbörjades om den långsiktiga användningen av den biogas som producerades i Karpalund. Denna process ledde slutligen fram till att den första etappen i ett leveranssystem för biogas som fordonsbränsle kunde invigas år 1999 och att den första uppgraderingsanlägg-ningen kunde tas i bruk vid reningsverket. Denna drevs av kommunens tekniska förvaltning, C4 teknik.

Under de följande åren skedde en rad investeringar i och utbyggnader av biogassystemet i Kristianstad. Bland annat utökades kapaciteten i biogasanläggningen och ytterligare en upp-graderingsanläggning invigdes år 2007. Nya utbyggnader sker fortfarande. Bland annat har Klimp-bidrag erhållits för en ny biogasreaktor vid Karpalund som uppfördes under 2011 och ska ersätta en av de äldre rötkamrarna. Denna ska istället användas som mellanlager för röt-resterna.

En betydande styrka i biogasprojekten i Kristianstad är den mängd aktörer som samverkar. Hushåll, jordbruk och livsmedelsindustri medverkar som leverantörer av råvara till biogasan-läggningen. Produktion, distribution och användning av gasen sker i ett samarbete mellan Kristianstads kommun, E.ON och Skånetrafiken (stadsbussarna) som viktig kund i pro-jektstarten. Anläggningen i Karpalund var den första i Sverige som samtidigt använde källsor-terat matavfall från hushåll, avfall från livsmedelsindustrin och gödsel som råvara. Kristian-stad har nu ett komplett biogassystem med två produktionsanläggningar, två uppgraderingsan-läggningar, eget biogasnät och flera tankstationer. Biogasanläggningen i Karpalund, de två uppgraderingsanläggningarna och rågasnätet är sedan januari 2010 samlat i Kristianstads Bio-gas AB. Deponigasen från Härlövsdeponin samlas också in och används. Kristianstad arbetar målinriktat för att på sikt bli en ”fossilbränslefri kommun”.
 

Biogasanläggning och substrat

Biogasanläggningen i Karpalund består av två rötkammare med volymen 6 000 m3 respektive 4 000 m3. Rötningen sker mesofilt (38 C) i enstegs totalomblandade processer med en uppe-hållstid på för närvarande 40 dygn. Efterrötningen sker sedan i mellanlager på 4500 m3. Sub-straten utgörs av ”slurry” från förbehandlat källsorterat hushållsavfall insamlat i papperspåsar, flytgödsel, slakteriavfall samt diverse organiska avfall från livsmedelsindustrin. Vid anlägg-ningen finns kapacitet för behandling av upp till 150 000 ton råvara per år. Inkommande material lossas till mottagningstank och mixtank och lagras i 3-7 dagar. Inför rötningen för-värms massan med hjälp av värmeväxlare och hygieniseras i tre parallella tankar vid 70 ºC i minst en timme.

Användning och uppgradering av biogas

Biogasanläggningen i Karpalund producerar cirka 41 000 MWh biogas per år. Tillsammans med den gas som produceras vid reningsverket blir det cirka 49 000 MWh biogas. De två uppgraderingsanläggningarna tillämpar vattenskrubberteknik. Under år 2011 såldes till E.ON
cirka 34 000 MWh biogas som fordonsbränsle, motsvarande över 3,4 miljoner liter bensin. En del av biogasen används till uppvärmning, dels till egenförbrukning i reningsverket och till fjärrvärme i Allöverket. Även biogas från den nedlagda Härlövsdeponin utanför Kristianstad samlas sedan år 1989 in med hjälp av ett utvecklat ledningssystem. Under åren fram till 1995 facklades deponigasen, men från och med 1995 används denna gas helt och hållet som bränsle i kommunens kraftvärmeverk, Allöverket.
 

Distribution av biogas

Den biogas som bildas vid Karpalunds biogasanläggning leds i gasledningar dels till Gasrening 1 vid reningsverket, dels till Gasrening 2 vid Allöverket för uppgradering. Kristianstads biogasnät har en total längd om cirka 10 kilometer. Den första publika tankstationen som byggdes finns vid reningsverket och togs i bruk år 1999. Sedan år 2002 finns även en gemen-sam bussdepå för Skånetrafikens entreprenörer vid Allöverket. År 2004 tillkom ytterligare en tankstation för biogas i norra Kristianstad. Under 2011 tog E.ON Gas i drift en anläggning för fyllning av gasflak. Från denna anläggning körs biogas till ett antal tankstationer, exempelvis i Hässleholm och Karlshamn.
 

Biogödsel

Rötrestlagret är ett slutet och gastätt utrymme med omrörning. Den certifierade biogödseln enligt SPCR120 sprids som gödningsmedel på omkringliggande jordbruksmark hos de lant-brukare som levererar gödsel som råvara in till anläggningen och andra närliggande jordbruk. Näringsvärdet per ton biogödsel är 4,9 kg totalkväve, varav 3,5 kg är ammoniumkväve, 0,5 kg fosfor och 1,6 kg kalium.
 

Finansiering

Den totala investeringskostnaden hittills är cirka 107 miljoner kronor (2008) och har delvis finansierats med statliga bidrag (19 miljoner kronor), huvudsakligen genom LIP och Klimp. Med den rådande utvecklingen, där efterfrågan på alternativa bränslen hela tiden ökar, är Kristianstads biogassatsning på sikt ett ekonomiskt lönsamt projekt.

Erfarenheter av biogasproduktion

Samverkan med lantbruket är och har varit mycket strategiskt viktig för projektets utbyggnad. Utan en sådan medverkan är det mycket svårt att bygga och driva en biogasanläggning. En annan viktig faktor är att Kristianstads kommun fattat beslut om att arbeta för att minska an-vändningen av fossila bränslen, bland annat genom en särskild miljöpolicy som antogs av kommunfullmäktige år 1998, följd av en deklaration om fossilbränslefrihet år 1999 och en klimatstrategi år 2005, reviderad 2011. Viktigt är också att arbetet med de olika miljöpro-jekten hela tiden har skett i full politisk enighet. Samverkan mellan de olika aktörer som deltar i biogasprojektet fungerar bra.

Vinster för miljö och samhälle

De stora satsningarna på biogas har lett till en rad förbättringar för den lokala miljön i Kristi-anstad. Till exempel har luften blivit renare när fossila drivmedel ersatts med biogas. Sedan länge kör alla stadsbussar på biogas och övergång till biogas pågår även för regiontrafiken. 2011 ersattes cirka 3,4 miljoner liter bensin eller diesel med biogas som fordonsbränsle från Kristianstad.

Många aktörer deltar i biogasprojektet och samverkan mellan stad och landsbygd har för-stärkts. Kristianstad har idag, vid sidan av Linköping, det mest kompletta biogassystemet i Sverige och därmed även i världen. Biogasproduktionen försörjer hela kommunen och mer därtill. Kristianstad är numera en biogasexportör och förser bland annat mackarna i Hässle-holm, Olofström och Ystad med miljövänligt bränsle. Genom att fler gasmackar öppnar i när-området förstärks Kristianstads satsning på biogas. Ett tätare nätverk av tankstationer gör det ännu attraktivare att köpa gasbilar, vilket ger ytterligare vinster för miljön.
 

Fakta om biogasanläggningen

Startår biogasanläggning:     1996
Storlek rötkammare:     6 000 m3 respektive 4 000 m3, efterrötning 4 500 m3
Processtemperatur :     38 ºC 
Startår uppgradering:      1999 resp. 2007 
Uppgradering typ:      vattenskrubber 
Total investeringskostnad:      107 miljoner kronor (2008) 

Substrat:   
Förbehandlat, källsorterat matavfall      25 000 ton 
Slakteriavfall      30 000 ton 
Flytgödsel      20 000 ton 
Övrigt      10 000 ton 
   
Biogasproduktion:
Från biogasanläggning     41 000 MWh
Från reningsverk     8 000 MWh
Nedlagd soptipp (till kraftvärme)     18 000 MWh
Biogödsel:     
Flytande biogödsel     80 000 ton

Kontakter


www.kristianstad.se/biogas

Lennart Erfors, Kommunledningskontoret
Telefon: +46 44 13 61 60
E-post: lennart.erfors@kristianstad.se

Tore Sigurdsson, Karpalunds Biogasanläggning
Telefon +46 733 13 48 93
E-post: tore.sigurdsson@kristianstad.se

Roland Nilsson, E.ON
Telefon: +46 705 59 39 64
E-post: roland.nilsson@eon.se


Leverantörer

Biogasanläggning

Krüger A/S
www.kruger.se

Bigadan A/S
www.bigadan.dk

Uppgraderingsanläggning

Malmberg
www.malmberg.se

 

Detta och övriga exempel till vänster finns samlade i en rapport "Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel", 2012.

 

 

 


Share |