Helsingborg

Karta biogödsel NSR

Karta över Nsr:s pipeline av biogödsel direkt ut till åkrarna.

NSR biogasanläggning i Helsingborg startades år 1996. NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett regionalt återvinningsföretag som ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne – Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Drivkraften för att investera i en biogasanläggning var främst att man ville behandla diverse organiska avfall som inte var lämpliga att deponera. Numera är drivkraften dessutom att producera och förädla biogas till ett miljövänligt fordonsbränsle.

Sedan år 1996 har flera förbättringar och utbyggnader av biogasproduktionen och distributionssystemen skett. Uppgradering av biogas har pågått sedan 1997. Under år 2006 påbörjades en utbyggnad av den då tio år gamla biogasanläggningen. Den nya anläggningen stod klar sommaren 2007 och har mer än fördubblad mottagningskapacitet mot tidigare. Även uppgraderingen har utökats. Biogödsel började levereras till lantbruket redan 1997 och är numera kvalitetscertifierad. År 2006 byggdes en pipeline för pumpning av biogödsel direkt ut till åkrarna.

Vid anläggningen rötas en förhållandevis stor andel matavfall och tekniken för förbehandling av detta material har utvecklats efterhand. En ny förbehandlingsanläggning för matavfall och förpackat livsmedelsavfall togs i drift 2007. NSR har visat på nytänkande även vad gäller distributionen av biogödsel och var en av initiativtagarna till upprättandet av systemet för kvalitetscertifiering av biogödsel enligt regelverket SPCR 120. NSR har också en väl utvecklad deponigasuppsamling vid Filborna avfallsdeponi och ingår i ett internationellt forskningsprojekt där ny metodik ska tas fram för att upptäcka metanläckage från deponier.

Biogasanläggning och substrat

Råvarorna in till biogasanläggningen utgörs av processavfall från livsmedelsindustrin, färsk gödsel från svinuppfödning och källsorterat matavfall. Anläggningen är byggd för att kunna ta emot både pumpbart avfall, källsorterat pressat matavfall och pressat förpackat livsmedelsavfall, totalt 80 000 ton avfall om året. För att säkra ett konstant flöde av råvaror in till biogasprocessen har avtal slutits med livsmedelsindustrier och lantbrukare i närområdet. Till anläggningen finns två mottagningslinjer, vilka båda består av en mottagningstank och hygienisering. I mottagningstankarna, som har volymen 1 000 m3, blandas materialet. Därefter sker en hygienisering i tre separata tankar vid 70 ºC i en timme. Värmen som behövs vid hygieniseringen kommer från en fliseldad panncentral. Ett kompostfilter tar bort lukt vid mottagning och hygienisering av råmaterialet. Själva rötningen sker i två rötkammare om vardera 3 000 m3. Processen är en mesofil (37 ºC) enstegsprocess med uppehållstid på knappt 30 dygn. Vid anläggningen finns också en efterrötningskammare med volymen 1 000 m3.
 

Användning och uppgradering av biogas

All biogas som produceras uppgraderas till fordonsbränslekvalitet. Den första uppgraderingsanläggningen var i pilotskala och byggdes år 1997. Denna ersattes år 2002 med en fullskaleanläggning, medan pilotskaleanläggningen flyttades till Växjö. Båda dessa tillämpar PSA-teknik. År 2007 tillkom ytterligare en uppgraderingsanläggning, denna gång med vattenskrubberteknik. Metanhalten efter uppgradering är 98 procent. Den totala mängden uppgraderad biogas uppgick år 2011 till 36 000 MWh. Den totala kapaciteten för uppgradering är drygt 40 000 MWh.
 

Distribution av biogas

När gasen uppgraderats torkas den och komprimeras till ett tryck på 280 bar. Därefter lagras den på flaskor. Gaslagret rymmer 7 000 m3 biogas. Denna gas används i NSR:s publika biogasmack som är placerad i anslutning till entrén vid NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg och försörjer bland annat sopbilarna med bränsle. Resterande mängd biogas, som är den största delen, skickas ut på gasnätet och används som fordonsbränsle till bussar. Propan tillsätts denna gas för att energiinnehållet ska bli detsamma som i naturgas. Totalt körs 100 bussar, 20 sopbilar och ett stort antal personbilar både lokalt och regionalt på den biogas som produceras av NSR.
 

Biogödsel

Biogödseln från NSR är kvalitetscertifierad sedan år 2003. Under 2011 producerades 68 000 ton biogödsel vid anläggningen. Biogödseln transporteras med lastbil eller pumpas via en nedgrävd 10 kilometer lång pipeline ut till lantbrukare i närområdet. Det finns fyra lagringsbrunnar anslutna till pipelinen där biogödseln lagras i väntan på spridning med mobil spridarutrustning och matarslangar. Årligen pumpas ca 18 000 ton biogödsel genom pipelinen.

Finansiering

Totalt har cirka 120 miljoner kronor investerats hittills i biogasanläggningen inklusive distribution av biogas och biogödsel. När anläggningen byggdes år 1996 var det egen finansiering. Därefter har NSR beviljats drygt 19 miljoner kronor i Klimp-bidrag för diverse utbyggnader och förbättringar. Klimp-bidrag har bland annat erhållits för utökad biogasproduktion vid anläggningen, pipeline för biogödsel samt nya gasdrivna fordon.

Erfarenheter av biogasproduktion

Utbyggnaderna av biogasproduktion och distributionssystem för biogas och biogödsel har gått enligt ursprungliga planer. Det som ibland upplevs som ett problem är att det kan uppstå konkurrens om rötningssubstratet i regionen. Det är viktigt att redan på planeringsstadiet noga undersöka tillgången på lämpliga substrat. Avgörande är också att det finns avsättning för biogödseln. Certifieringen har här bidragit till att biogödseln får full avsättning inom lantbruket. Placeringen av anläggningen ur logistik- och luktsynpunkt är också viktig.

Vinster för miljö och samhälle

Den biogas som producerades år 2011 ersatte drygt 4,0 miljoner liter bensin och minskade därmed de fossila koldioxidutsläppen med 11 000 ton. Stora delar av anläggningen har byggts av återvunnet byggmaterial. Bland annat kommer två av rötkamrarna från det gamla sockerbruket i Hasslarp. Satsningen på biogödsel i pipeline ut till lantbruket innebär att cirka 2 250 mil lastbilstransporter sparas in per år. En viktig fråga för lantbruket är om biogödseln är godkänd för spridning på åkrar för livsmedelsproduktion. Detta garanterar NSR genom certifiering av biogödseln. I och med certifieringen vet lantbrukaren att biogödseln har ett rikt näringsinnehåll och är av hög hygienisk klass samt att halterna av tungmetaller är under uppsatta gränsvärden.

Fakta om biogasanläggningen

Startår biogasanläggning:      1996 
Storlek rötkammare:     2 x 3 000 m3, 1 x 1 000 m3 
Processtemperatur:      37 ºC 
Startår uppgradering:      1997, 2002 och 2007 
Uppgradering typ:      PSA och vattenskrubber 
Total investeringskostnad:      120 miljoner kronor 

Mängd substrat:     74 000 ton 
Pressvätska från källsorterat
matavfall utgör biogas: 
    25 % 
Uppgraderad biogas:     36 000 MWh 
Biogödsel     68 000 ton

 

Kontakter

www.nsr.se

Gunilla Nilsson, Avdelningschef Biogas
Telefon: +46 42 400 13 83
E-post: gunilla.nilsson@nsr.se

Leverantörer

Biogasanläggning
Malmberg
www.malmberg.se

AnoxKaldnes
www.anoxkaldnes.com


Uppgraderingsanläggning
Läckeby Water
www.lackebywater.se

Biomil
www.biomil.se


Biogödsel pipeline
Oden entreprenör AB
www.oden.nu


Gödselbrunnar
Abetong
www.abetong.se

Detta och övriga exempel till vänster finns samlade i en rapport "Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel", 2012.


 


Share |