Domsjö

Domsjö Fabrikers biorening, rötkammare och fackla.

Domsjö Fabrikers biorening, rötkammare och fackla.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker ligger i Örnsköldsvik vid en fjärd som mynnar ut i Bottenviken. Här har pappersmassa producerats sedan år 1903. Under senare år har verksamheten utvecklats från traditionell skogsindustri med pappersmassa som huvudprodukt till ett avancerat bioraffinaderi med tillverkning av specialcellulosa, etanol och lignosulfonat. Miljöarbetet har länge varit prioriterat vid Domsjö Fabriker och företagets miljöpolicy föreskriver bland annat ett effektivt utnyttjande av råvaror, kemikalier och energi för att främja en långsiktig och hållbar utveckling. Ett exempel på detta är att fabriken år 1991 var först i världen med att bleka cellulosan i ett slutet blekeri. Klorfri blekning tillämpas sedan år 1990. Som ett led i miljöarbetet togs år 1985 landets dittills största biologiska reningsanläggning i drift. I denna renas avloppsvatten i två steg, varav det första är en syrefri rötning under bildning av biogas och det andra är ett luftat steg med fri tillgång till syre.

Domsjö fabriker är en av de största biogasproducenterna i Sverige, räknat i MWh producerad biogas. Den biologiska reningsanläggningen är högeffektiv och renar ca 2 000 000 m3 avloppsvatten årligen. Personalen utbildas kontinuerligt i miljöfrågor. Den medvetna satsningen på en bättre yttre miljö har haft en märkbart positiv effekt på de ekologiska förhållandena i recipienten, den närliggande Örnsköldsviksfjärden. Biogasprocessen är en viktig länk i detta miljöarbete.
 

Biogasanläggning och substrat

Till det första anaeroba steget i den biologiska reningen förs avloppsvatten från verksamheten vid Domsjö Fabriker liksom även avloppsvatten från de närbelägna kemiska industrierna Akzo Nobel och Sekab. Totalt tar biogasanläggningen emot ca 2 000 000 m3 avloppsvatten årligen, men kapacitet finns för ännu större mängder. Rötningen sker i två stycken rötkammare med den totala volymen 30 000 m3 under ständig omrörning med hjälp av gascirkulation. Uppehållstiden är fem dygn i den anaeroba delen och rötningstemperaturen är 37 ºC.
 

Användning och distribution av biogas

Biogasanläggningen producerar ca 80 000 MWh biogas per år. Gasen håller hög kvalitet med en metanhalt på cirka 85 procent. Energin i biogasen utnyttjas internt för toppvärmning i två stycken spraytorkar eller säljs till Övik Energi, vilka förbränner biogasen i ett kraftvärmeverk för produktion av el, ånga och fjärrvärme. Om förbrukningen av biogas är tillfälligt låg kan biogasen facklas bort, vilket sker med ca 5% av biogasen.
 

Rötrest

Efter rötningen går avloppsvattnet vidare till ett aerobt steg där fortsatt nedbrytning sker i luftade bassänger. Det slam som bildas vid rötningen återförs till processen eftersom det innehåller för processen viktiga och aktiva mikroorganismer. Slammet från det luftade steget innehåller också bakterier och annat suspenderat material och används bland annat för tillverkning av jordförbättringsmedel. Totalt erhålls cirka 2 500 ton slam per år från det luftade steget.

Finansiering

Den totala kostnaden för investeringen i biogasanläggningen år 1985 var 72 miljoner kronor. Sedan dess har flertalet utbyggnader tillkommit, där kostnaderna fördelats proportionellt mellan Domsjö fabriker, Akzo Nobel och Sekab beroende på hur mycket varje företag belastar anläggningen. Under 2012 kommer mängden avloppsvatten som ska renas att öka, vilket väntas ge en ökning även i biogasproduktionen.

Erfarenheter av biogasproduktion

En utveckling av biogasanläggningen sker hela tiden i syfte att bygga bort flaskhalsar och ge utrymme för rening av ytterligare volymer avloppsvatten. Redan idag är nedbrytningen av organiskt material mycket effektiv och anläggningen producerar stora mängder biogas. Det är nu möjligt att fiska både lax och öring i fjärden utanför industriområdet och tack vare produktionen av biogas har användningen av fossila bränslen minskat betydligt vid anläggningen. Ett problem som ibland kan uppstå vid rötningen är att sammansättningen på det industriella avloppsvattnet kan variera kraftigt vilket stundtals orsakar problem med skumning och slamflykt.
 

Vinster för miljö och samhälle

Den effektiva biologiska reningen av avloppsvattnet från Domsjö fabriker, Akzo Nobel och Sekab har bidragit till att utsläppen har blivit betydligt renare från dessa verksamheter. Mätningar visar att de ekologiska förhållandena i Örnsköldsviksfjärden har förbättrats och bottnarna i området har återkoloniserats. Havsöring och lax vandrar åter upp i Moälven. Genom att använda den energi som finns i biogasen kan varje år stora kvantiteter fossil olja ersättas vid produktionen i Domsjö fabriker.
 

Fakta om biogasanläggningen

Startår biogasanläggning      1985 
Storlek rötkammare      2 x 15 000 m3 
Processtemperatur      37 ºC
Total investeringskostnad      72 miljoner kronor 

Input och output (årligen)

Substrat:   
Avloppsvatten Domsjö      1 930 000 m3  
Avloppsvatten Akzo Nobel      183 000 m3
Avloppsvatten Sekab      256 000 m3 
Biogas:  
Från biogasanläggning     80 000 MWh 
Rötrest:
Jordprodukter efter luftat steg     2 500 ton

 

Kontakter

Domsjö Fabriker AB
SE-891 86 ÖRNSKÖLDSVIK
www.domsjo.adityabirla.com

Jenny Sidner, produktionsingenjör Bioreningen
Telefon: +46 (0)660 757 40
E-post: jenny.sidner@domsjo.adityabirla.com

Patrik Svensson, miljöchef
Telefon: +46 (0)660 755 70
E-post: patrik.svensson@domsjo.adityabirla.com

 

Detta och övriga exempel till vänster finns samlade i en rapport "Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel", 2012.

 


Share |