Industri

skiss över Norrmejeriers biogasanläggning Biotrans utanför Umeå

Skiss över Norrmejeriers biogasanläggning Biotrans utanför Umeå.

Vid industrianläggningarna finns i vissa fall relativt lång erfarenhet av biogas-processen som ett led i reningen av olika processvatten. Redan på 1970- och 1980-talen installerades rötkammare vid ett antal sockerbruk och massafabriker. Idag finns i Sverige fem biogasanläggningar som rötar enbart restprodukter och processvatten från industriell tillverkning. Dessutom finns ett flertal andra biogasanläggningar runt om i landet som behandlar olika substrat från livsmedelsindustrin, som till exempel slakteriavfall, i samrötning med andra substrat. Dessa behandlas inte här utan under kapitlet Samrötningsanläggningar. 

I denna skrift beskrivs två industrianläggningar, dels Domsjö fabriker utanför Örnsköldsvik samt Norrmejeriers anläggning i Umeå.
 

Erfarenheter industrianläggningar

Genom att behandla olika industriella process- och avloppsvatten i en biogasanläggning kan fördelar både för miljön och för det egna företaget uppnås. Det visar exemplen både från bioraffinaderiet Domsjö fabriker i Örnsköldsvik och från Norrmejeriers anläggning i Umeå. Förutom att avlopps- och processvattnen kan renas erhålls miljövänlig energi i form av biogas. Industrierna bedriver ofta energiintensiva verksamheter och här utgör biogasen ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till fossil olja, både för uppvärmning och för tillverkning av el. Metangasen avger inte sot och slagg vid förbränning, vilket bidrar till en ren arbetsmiljö och minimalt slitage på värmepannor och annan utrustning.  

Att bli självförsörjande på energi är också viktigt med tanke på de konkurrensfördelar som kan uppnås vid till exempel stigande priser på fossila bränslen och osäkra villkor på oljemarknaden. 

Generellt finns en stor potential för ökad biogasproduktion från livsmedelsindustrin. Ett exempel är slakterierna, vars avfall är energirikt och ger mycket biogas per volymenhet. Slakteriavfall är redan idag ett eftertraktat rötningssubstrat vid samrötningsanläggningarna.  

En viktig aspekt är hur rötresten från industrianläggningarna kan avsättas. Om substraten är förhållandevis rena blir även slutprodukten av hög kvalitet och kan få ett brett användningsområde. Denna kan då med fördel utnyttjas inom jordbruket.

Dessa och övriga exempel till vänster finns samlade i rapporten "Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel", 2012.

 "Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - Goda svenska exempel"

 


Share |