Rötning

rötkammare


Målsättningarna för forsknings- och utvecklingsinsatser inom biogasområdet är generellt sett att förbättra förutsättningarna för produktion och användning av biogas genom teknikutveckling. Biogassystemet är komplext och kräver därför att flera olika aktörer arbetar tillsammans så att alla delar i systemet ska samverka. Forsknings- och utvecklingsinsatser pågår på flera olika delområden inom biogassystemet:

 • Ökat utnyttjandet av Sveriges biogaspotential
 • Effektivisering av produktionen
 • Ökade möjligheter för avsättning
 • Lägre miljö- och hälsoeffekter och minskad klimatpåverkan


I Sverige finns en potential att kraftigt öka biogasproduktionen från dagens nivå. Främst inom jordbrukssidan finns det möjligheter att öka produktionen. För att öka produktionen krävs insatser som till exempel förbehandling då vissa av dessa material inte kan rötas direkt eller där rötningen förbättras med en förbehandling.  Effektivisering av biogasproduktionen kan till exempel innefatta nya förbehandlings- och hygieniseringstekniker, nya substratblandningar och ökad processkontroll. 


Genom att uppgradera gasen ökar dess energidensitet och detta möjliggör ökad lönsamhet för transport, försäljning av gasen som fordonsgas och dessutom blir det möjligt att mata in biogasen på gasnätet där man når en marknad utanför den lokala. En annan möjlighet är att producera flytande metan. Tillvaratagande av biogasens miljöfördelar kan till exempel göras genom att energieffektivisera produktionen, minska emissionerna från alla steg i produktionen, och utnyttjande av den producerade biogödseln.


Nedan hänvisas till forskningsrapporter inom biogasområdet uppdelat i kategorierna:Rapporter

Substrat för biogasproduktion


Förbehandling och hygienisering

 • Optimerad gasproduktion med elektroporation-2009. Till rapport >>
 • Elektroporation för forcerad metanutvinning från förnybara resurser-2008. Till rapport >>
 • Metoder för slamhydrolys-2008. Till rapport >>
 • Ultraljudsbehandling, en kostnadseffektiv metod för att öka gasproduktionen och minska mängden slam?-2008. Till rapport >>
 • Alternativa hygieniseringsmetoder-2007. Till rapport >>
 • Elektroporation. Test av ny teknik för ökad metanbildning och hygienisering vid rötning-2007. Till rapport >>


Rötningsprocessen

 • Mikrobiologisk handbok för biogasanläggningar-2009. Till rapport >>
 • Anaerob behandling av hushållsspillvatten och klosettavlopp blandat med organiskt hushållsavfall - resultat från Sjöstadsverket, Stockholm-2008. Till rapport >>
 • Demonstration of Software Application Biogas OptimizerTM at the Händelö Biogas Site- 2008. Till rapport >>
 • Skumning vid svenska samrötningsanläggningar-2007. Till rapport >>
 • Modellering och styrning av en biogasprocess: tillämpning av ADM1-modellen-2003. Till rapport >>
 • Lagring och hantering av rötrester från storskaliga biogasanläggningar-2000. Till rapport >>
 • Torr biogasprocess för lantbruksgrödor -1999. Till rapport >>


Uppgradering och inmatning på gasnätet

 • Sammanställning från två seminarier: Kryoteknik för biogasbranschen, LBG - andra generationens fordonsbränsle-2009. Till rapport >>
 • Bio-Propane from glycerol for biogas addition-2008 . Till rapport >>
 • Nya renings- och uppgraderingstekniker för biogas-2006. Till rapport >>
 • Preventing microbial growth on pall-rings when upgrading biogas using absorption with water wash-2006. Till rapport >>
 • Processintern metananrikning-2005. Till rapport >>
 • System för kvalitetssäkring av uppgraderad biogas-2003. Till rapport >>
 • Utvärdering av uppgraderingstekniker för biogas-2003. Till rapport >>


Biogödsel och rötrest


Småskalig biogasproduktion


Miljöpåverkan

 • Förberedande metodutveckling för att kartlägga spridning av lukter och luktämnen från biologisk behandling av avfall (slutrapport)-2008. Till rapport >>
 • Luktproblem vid biologisk behandling En genomgång av situationen i Sverige och av europeiska riktlinjer-2008. Till rapport >>
 • Frivilligt åtagande - inventering av utsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar-2007. Till rapport >>
 • Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME. Kartläggning av behovet av nytt dataunderlag-2007. Till rapport >>
 • Åtgärder mot lukt – erfarenheter från svenska anläggningar för behandling av bioavfall-2007. Till rapport >>


Övriga

 


Share |