Linköpings universitet

Sammanfattning

BRC

Biogas Research Center (BRC) är ett kompetenscentrum för biogasforskning som finansieras av Energimyndigheten, LiU och ett antal externa organisationer. Verksamheten bedrivs genom att sammanföra biogasrelaterad kompetens från olika områden för att skapa interaktion på flera olika plan – mellan näringsliv, akademi och samhälle, mellan olika perspektiv, mellan olika discipliner och kompetensområden. Några av de deltagande avdelningar presenteras nedan.

Avdelningen Energisystem, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Inom Avdelningen Energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling analyseras energitillförsel och energianvändning ur ett systemperspektiv med målet att utforma hållbara energisystem. Ett pågående doktorandprojektet handlar om samverkan mellan energi- och transportsystem, med fokus på användning av förnybara drivmedel i vägtransporter. Fokus ligger främst på biogas och el, och på dessa drivmedels utsläpp av växthusgaser. Detta studeras ur olika systemperspektiv.

Tema Teknik och social förändring

Tema Teknik och social förändring (Tema T) vid Linköpings universitet bedriver samhälls­vetenskaplig forskning kring hur människor skapar och använder teknik, samt om sambandet mellan teknisk förändring och kulturmönster, vardagsliv, politik och ekonomi. En stor del av verksamheten handlar om energisystemens utveckling. Inom projektet ”Energieffektiva bostadshus – rum för vardagsliv” som handlar om energi­effektivitet i bostäder, bedrivs delprojektet ”From household waste to biogas production: Street-level bureaucrats in a municipal implementation process”. Inom doktorandprojektet ”Regional energisamverkan för regional utveckling av hållbara energi- och transportsystem” studeras integrationen av energi- och transportsystemen i utvecklingen mot förnybar energi och ökad energieffektivitet.

Institutionen för Tematiska studier, vatten i natur och samhälle (TV)

Forskningen vid TV omfattar förutsättningar för en effektiv metanproduktion vid rötning av olika substrat och med olika reaktorkonfigurationer, där framför allt kapaciteten hos mikroorganismerna i processerna står i fokus. Mikronäringsämnen och deras tillgänglighet är centrala delar i ansträngningar att kunna exploatera biogasprocessen i flera sammanhang, vilket också lett till studier av reologin i processer i relation till mikroorganismer och deras näringsstatus.

Kontaktpersoner

Föreståndare BRC Dr. Per Mårtensson (per.martensson@liu.se)

Kontakter på deltagande avdelningar vid Linköpings universitet är:
Doc. Karin Tonderski - Biologi (karsu@ifm.liu.se)
Doc. Mats Söderström - Energisystem (mats.soderstrom@liu.se)
Prof. Mats Eklund - Industriell miljöteknik (mats.eklund@liu.se)
Prof. Bengt-Harald Jonsson - Molekylär bioteknik (nalle@ifm.liu.se)
Prof. Jenny Palm - Tema Teknik och social förändring (jenny.palm@liu.se)
Prof. Bo Svensson - Tema Vatten i natur och samhälle (bosseh@tema.liu.se)


Share |