Distribution

distribution av fordonsgas i gasflaskor


Utvecklingsarbetet på distributionssidan syftar till att finna tekniker, material, systemlösningar och kvalitetssäkringsmetoder som medför lägre investerings-, drift- och underhållskostnader, ökad leveranstrygghet samt en hög säkerhetsnivå i distribution av energigaser.


Energigaser distribueras för närvarande i två typer av ledningar; plastledningar och stålledningar. Inom polymerområdet omfattas arbetet av olika typer av prov avseende plaströrs (PE) motståndskraft mot mekanisk och korrosiv påverkan. Inom området stålledningar är det främst frågor rörande korrosion som är av intresse. Korrosiv påverkan kan vara föranledd av aggressiva jordförhållanden, elektrisk eller elektromagnetisk influens eller påverkan från nya gaser/gasblandningar.


I mättekniken ingår att mäta läckage från olika typer av tryckklassad utrustning samt att mäta tryck, temperatur och energiflöden. Likaså bevakas fjärravläsning och andra IT-lösningar. En avreglerad gasmarknad ställer krav på flexibla system som kan användas för registrering av överförda mätvärden på gasflöden och gasmängder. Läggningsteknik innefattar de olika tekniker som används för att placera gasrör i mark, markradar för detektering av ledningar i mark, skydd mot mekanisk påverkan på gasrör i mark etcetera.


En ökad utbyggnad av biogasanläggningar och lokala biogasnät som kan knytas samman med varandra, kan innebära förläggning av ledningar i nya jordförhållanden och eventuellt med nya läggningstekniker.  En fortsatt utbyggnad av de svenska biogasanläggningarna ställer nya krav på integrering av naturgassystem och biogassystem. Säkerheten kring hantering av energigaser får aldrig åsidosättas och genom att kontinuerligt uppdatera tekniska data på vilka säkerhetstekniska ställningstaganden grundas, kan säkerheten kring gashanteringen bibehållas och förbättras.


Nedan hänvisas till forskningsrapporter inom distributionsområdet uppdelat i kategorierna:
Rapporter

Materialteknik


Mätteknik

 • Kontrollmanual för mätutrustning - Översättning och anpassning av den danska utgåvan från februari år 2000 – 2008. Till rapport >>
 • Kontrollmanual för PTZ mätsystem med tryck större än 5 bar - Översättning och
  anpassning av den danska utgåvan från oktober år 2004 -2008. Till rapport >>
 • Kontrollmanual för stora gasmätare - Översättning och anpassning av den danska
  utgåvan från april 2008. Till rapport >>
 • Mätning av energi och sammansättning av gasblandningar med ultraljud -2006. Till rapport >>
 • Inventering och utvärdering av analysinstrument och flödesmätare för gasmätning i uppgraderingsanläggningar för biogas -2005. Till rapport >>
 • Kravspecifikation vid inköp av gasmätarutrustning -2005. Till rapport >>

Läggningsteknik

 • Grävskydd och djupförläggning som riskreducerande åtgärder vid förläggning av 10 bars PE rörsystem -2011. Till rapport >>
 • Bredband i gasrör -2007. Till rapport >>

Systemteknik

 • Substitute natural gas from biomass gasification -2008. Till rapport >>
 • LNG as an alternative energy supply in Sweden -2008. Till rapport >>
 • Biogas på gasnätet utan propantillsats-2007. Till rapport >>
 • LCMG - pilotprojekt för LMG som fordonsbränsle i Sverige-2007. Till rapport >>
 • LCNG-studie - möjligheter med LNG i fordonsgasförsörjningen i Sverige- 2006. Till rapport >>

Säkerhet

 • Jämförande riskanalys för 4 och 10 bars PE-rörsystem -2007. Till rapport >>
 • Växelströmskorrosion på naturgasledningar. Rapport: Provserien 5/30 Vac -2006. Till rapport >> 

 


Share |