Biogas från deponi

mätning av metan på deponi


Forskning och utveckling som bedrivs på området deponigas är inriktad på att utveckla tekniker och metodiker för bl.a. mätningar för att bygga upp kunskap om deponiers interna strukturer. För att bättre förstå förekomst och rörelser av gas och vatten i deponier. Syftet är därmed också att bättre kunna utnyttja energipotentialen i gasen och för att minska föroreningsbelastningen till atmosfären och till vattenresurser. Forsknings- och utvecklingsinsatser pågår på flera olika delområden inom deponigassystemet:

  • Effektivisera uttaget av gas från deponier
  • Kvantifiering av deponigasläckage från deponier i Sverige
  • Minskade utsläpp av deponigas till atmosfären – minskad klimatpåverkan
  • Nya användningsområden för deponigas

Gasbildning i deponier är sedan länge ett känt fenomen och det har konstaterats att gasläckage från deponier till atmosfären bidrar till att påskynda växthuseffekten. En viktig process vid drift av deponier är därför att utvinna deponigasen och återvinna den energi som finns i gasen för el- och/eller fjärrvärmeproduktion. Gasuttaget sker via brunnar som installeras i deponier. Deponigas kan även uppgraderas till naturgaskvalité och distribueras på gasnätet tillsammans med naturgas, biogas från rötning och förgasning. Nedan hänvisas till forskningsrapporter inom deponigasområdet.

 Rapporter

 


Share |