Från rötning

Den teoretiska biogaspotentialen för rötning av restprodukter och energigrödor i Sverige uppgår till 17,5 TWh/år.

13,5 TWh, d.v.s. 77 %, av den råvara som utgör potentialen kommer från lantbruket. Matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker samt restprodukter från livsmedelsindustri och annan industri står för 19 %. Resterande 4 % av den teoretiska biogaspotentialen har sitt ursprung från avloppsslam.

Den teoretiska potentialen som presenteras i figuren nedan är den mängd energi som finns i biogasen efter rötning av substraten.

 Biogaspotential

Fördelningen av substrat.

 Hur har biogaspotentialen beräknats?

Den mest omfattande studien av den teoretiska biogaspotentialen i Sverige är ”Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter” från 2008. Under våren 2013 genomfördes en ny nationell studie med fokus på realiserbar biogaspotential år 2030, d.v.s. hur mycket biogas som är tekniskt och ekonomiskt möjligt att producera utifrån olika scenarier. I samband med detta gjordes även en översyn av den teoretiska potentialen utifrån 2008-års studie.

Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter

Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030Länsvis uppdelning - störst potential i södra Sverige

Länen med högst biogaspotential är Skåne och Västra Götaland. Anledningen till detta är framförallt ett omfattande jordbruk och en stor djurhållning, samt att de flesta livsmedelsindustrier återfinns i dessa län.

Stockholms län har en relativt stor biogaspotential beroende på en stor folkmängd som ger upphov till större mängder matavfall och avloppsslam.

 

Biogaspotential per län

Länsvis uppdelning av biogaspotentialen.

 

 


Share |