Biogaspotential

barn i träd


En studie av den teoretiska biogaspotentialen från restprodukter i Sverige genomfördes 2008. Till restprodukter hör allt tillgängligt organiskt material från hushåll, restauranger, storkök, butiker, parker, trädgårdar samt allt avloppsslam, gödsel, växtodlingsrester och restprodukter från olika industrier. Studien delades upp i en potential för rötning och i en potential vid termisk förgasning av skogsråvara.

Vid rötning av organiskt material är det varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt att samla in allt tillgängligt substrat. Exempelvis betar korna utomhus sommartid, varför deras gödsel inte kan samlas in, liksom att alla kommuner ännu inte har separat insamling av sitt biologiska avfall. Dessutom finns konkurrerande användningsområden såsom djurfoder från restprodukter från livsmedelsindustrin och växtodling samt halm som strö för djurhållning. När det gäller biogasproduktion genom termisk förgasning gäller samma sak. Det finns andra sektorer som vill använda skogsråvaran och det finns även möjlighet att producera andra biodrivmedel genom termisk förgasning, t.ex. DME och metanol.

Den svenska biogaspotentialen från inhemska restprodukter

Hur mycket biogas som är ekonomiskt och tekniskt möjligt att producera år 2030 har nyligen undersökts. Studien utgår från tre olika scenarier med varierande grad av ekonomisk tillväxt, prisutveckling för fossila drivmedel, teknikutveckling, styrmedel och skattesatser, samt arealanvändning för odling av energigrödor.

Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030

I menyn till vänster beskrivs både den teoretiska och realiserbara potentialen för biogasproduktion genom rötning och termisk förgasning.

 

 

 

 

 


Share |