Produktion

  

Den sammanlagda mängden biogas som producerades i Sverige år 2015 uppgick till 1 947 GWh. Av den totala biogasproduktionen producerades 36 % i avloppsreningsverk, 44 % i samrötningsanläggningar, 9 % i deponier, 6 % i industrianläggningar och 3 % i gårdsanläggningar. Under 2015 kom även produktionen av biogas via termisk förgasning igång i kontinuerlig drift i Sverige och stod för ca 2 % av den totala gasproduktionen.

Biogasproduktionen ökade med 163 GWh under 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med året innan, och fördelningen mellan de olika anläggningstyperna förändrades något. Den största ökningen stod samrötningsanläggningarna för, vilka ökade sin produktion med 19 % jämfört med året innan. Även gårdsanläggningarna och avloppsreningsverken ökade i produktion medan industrianläggningarna och deponierna minskade.

Minskande produktionsmängder från deponierna kan förväntas då det sedan 2005 råder förbud mot deponering av organiskt material.

 


Share |